درباره نشریه
eISSN:
2717-378X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
مدیر مسئول:
دکتر آمنه خوشوقتی
سردبیر:
دکتر مختار مختاری
ویراستار فارسی:
اسفندیار شریف
سایت اختصاصی:
joavm.kazerun.iau.ir
نشانی:
کازرون، کیلومتر 5 جاده کازرون بوشهر، خیابان سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ، کدپستی: 7319866453
دورنگار:
071-42243456
تلفن:
071-42243930
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/29
مدیر مسئول
دکتر آمنه خوشوقتی
دانشیار کلینیکال پاتولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
رشته تخصصی: کلینیکال پاتولوژی
Ameneh Khoshvaghti
Associate Professor, Clinical pathology
Kazerun Branch, Islamic Azad University
Specialist: Clinical pathology
سردبیر
دکتر مختار مختاری
استاد واحد کازرون
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Mokhtar Mokhtari
Professor Kazerun unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Animal Physiology
اعضای تحریریه
دکتر آمنه خوشوقتی
دانشیار کلینیکال پاتولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
رشته تخصصی: کلینیکال پاتولوژی
Ameneh Khoshvaghti
Associate Professor, Clinical pathology
Kazerun Branch, Islamic Azad University
Specialist: Clinical pathology
دکتر مختار مختاری
استاد واحد کازرون
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Mokhtar Mokhtari
Professor Kazerun unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Animal Physiology
محمدحسین مرحمتی زاده

Mohammad Hosein Marhamatizadeh

علیرضا گلچین منشادی

سعید خاتم ساز

اردوان نوروزی اصل

Ardavan Nowroozi Asl

ارکانجلو جنتیله

دکتر منصور بیات

Mansour Bayat

علی هنرآموز

دکتر سعید نظیفی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی بالینی
Saeed Nazifi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pathology
دکتر علی رضاخانی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شیراز
Ali Reza Khani
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Shirazu
مهرداد شریعتی

آرش پایه دار

علیرضا شاکرمی

ویراستار فارسی
اسفندیار شریف

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۶