درباره نشریه
eISSN:
2717-2333
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
مهندس نگار آرین فر
مدیر مسئول:
مهندس نگار آرین فر
سردبیر:
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
دبیر تحریریه:
دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد
نشانی:
اصفهان، خیابان مسجد لنبان، کوی جواهریان، کوی بهار، مجتمع بهار، واحد 2 ، کدپستی: 8184773953
سایت اختصاصی:
computer.science-journals.ir
تلفن همراه:
09361578210
09139088266
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/30
صاحب امتیاز
مهندس نگار آرین فر

Negar Arianfar

مدیر مسئول
مهندس نگار آرین فر

Negar Arianfar

سردبیر
دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
پژوهشگر مدیریت
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
Seyed Fakhrodeen Taherzadeh Mousavian
Researcher, managment
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد
دبیر تحریریه
دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد
مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مدیریت (عمومی)
Seyed Mohammadreza Hosseini Aliabad

Specialist: mechanical engineering, Management