درباره نشریه
eISSN:
2783-3127
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر علی اکبر صمدانی
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر صمدانی
سردبیر:
دکتر علی اکبر صمدانی
مدیر اجرایی:
دکتر سید الهام نورالهی
مدیر اجرایی:
دکتر سوگند وحیدی
سایت اختصاصی:
journalofcoms.com
تلفن:
011-33113471
تلفن همراه:
09364053242
نشانی:
ساری، خیابان سنجابی، کوچه محمودی، امام حسین کاوه ، کدپستی: 4817856471
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/08
صاحب امتیاز
دکتر علی اکبر صمدانی
استادیار مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: علوم سلولی کاربردی
Ali Akbar Samadani
Assistant Professor Road trauma research center
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Applied Cellular Science
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر صمدانی
استادیار مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: علوم سلولی کاربردی
Ali Akbar Samadani
Assistant Professor Road trauma research center
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Applied Cellular Science
سردبیر
دکتر علی اکبر صمدانی
استادیار مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: علوم سلولی کاربردی
Ali Akbar Samadani
Assistant Professor Road trauma research center
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Applied Cellular Science
اعضای تحریریه
دکتر علی رشیدی پور
استاد تمام مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Ali Rashidy Pour
Full Professor, Research Center of Physiology
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Medical Physiology
Andrew Leask
Andrew Leask

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
استاد مرکز تحقیقات آسیب های جاده ای گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Shahrokh Yousef Zadeh Chabok
Professor Guilan Road Trauma Research Center
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر حسین مزدارانی
دکتر حسین مزدارانی

دکتر هاله اخوان نیاکی

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Haleh Akhavan Niaki

Babol University of Medical Sciences
دکتر شهرام آگاه
دکتر شهرام آگاه

دکتر احمدرضا بندگی
دکتر احمدرضا بندگی

دکتر نوین نیک بخش
دانشیار گروه جراحی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Novin Nikbakhsh
Associate Professor Department of surgery
Babol University of Medical Sciences
دکتر افشین شفقی
دکتر افشین شفقی

Afshin Shafaghi

Rob Siebers
Rob Siebers
Associate Professor
Specialist: Asthma
دکتر هومن هاشمیان
دکتر هومن هاشمیان

Houman Hashemian

دکتر پیروز سمیع دوست
دکتر پیروز سمیع دوست

Pirooz Samidoost

دکتر علی اشرف
دکتر علی اشرف

Ali Ashraf

دکتر کورش خانکی
دانشیار بیوشیمی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Korosh Khanaki
Associate Professor, Clinical Biochemistry
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
بهمن یوسفی گل تپه
بهمن یوسفی گل تپه

Bahman Yousefi Goltappeh

دکتر حسین آزاده
دکتر حسین آزاده

Hossein Azadeh

دکتر علی گلچین
استادیار علوم سلولی کاربردی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: پزشکی بازساختی - سلول درمانی
Ali Golchin
Assistant Professor, Applied Cell Sciences
Urmia University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر صمدانی
استادیار مرکز تحقیقات تروما
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: علوم سلولی کاربردی
Ali Akbar Samadani
Assistant Professor Road trauma research center
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Applied Cellular Science
مدیر اجرایی
دکتر سید الهام نورالهی

دکتر سوگند وحیدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۸