درباره نشریه
eISSN:
2821-0026
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مدیر مسئول:
دکتر حسن رسولی سقای
سردبیر:
دکتر حبیب تجلی
مدیر اجرایی:
عسگر آذری
سایت اختصاصی:
ijbbo.tabriz.iau.ir
تلفن:
041-31966323
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/07
مدیر مسئول
دکتر حسن رسولی سقای

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hassan Rasooli Saghai

Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر حبیب تجلی
استاد دانشکده فیزیک
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیک
Habib Tajalli
Professor Faculty of Physics
University of Tabriz
Specialist: Physics
اعضای تحریریه
علیرضا فرج الهی

Alireza Farajllahi

دکتر سیاوش دستمالچی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Siavoush Dastmalchi

Tabriz University of Medical Sciences
بهزاد برادران

Behzad Baradaran

دکتر مهدی فرهودی
استاد نورولوژی، پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mehdi Farhoudi
Professor, Neurology
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر سعید خامنه
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Saeed Khameneh
Professor School of Medicine
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر عزالدین مهاجرانی
استاد فوتونیک
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک فوتونیک، اپتیک غیرخطی در پلیمرها
Ezeddin Mohajerani
Professor, Photonics
Shahid Beheshti University
Specialist: Photonic Physics, Nonlinear Optics in Polymers
دکتر جمشید صباغ زاده

Jamshid Sabbaghzadeh

دکتر حامد علی پور بنایی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Hamed Alipour Benaei
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Photonic Engineering
دکتر محمدرضا رشیدی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آنزیمولوژیک و متابولیسم مواد مخدر، داروسازی / شیمی دارویی
Mohammad Reza Rashidi
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Enzymology and Drug Metabolism, Pharmacy / Pharmaceutical Chemistry
Steven James Kellner

Rovshan Khalilov

Valery V. Tuchin

Taras Kavatskyy

Miguel de la Guardia
Miguel de la Guardia
Professor
Specialist: Analytical Chemistry
مدیر اجرایی
عسگر آذری

Asgar Azari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴