درباره نشریه
eISSN:
2753-5711
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا طالب پور
سردبیر:
دکتر علیرضا طالب پور
مدیر اجرایی:
دکتر بهاره مظاهری طهرانی
ویراستار فارسی:
دکتر مهدی باقی
سایت اختصاصی:
iqs.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، میدان شهید شهریاری ، کدپستی: 1983969411
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/23
مدیر مسئول
دکتر علیرضا طالب پور

Alireza Talebpour

سردبیر
دکتر علیرضا طالب پور

Alireza Talebpour

اعضای تحریریه
دکتر علیرضا طالب پور

Alireza Talebpour

دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید رضا مودب
استاد گروه علوم قران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: الهیات ، علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab
Professor, qoran
University of Qom
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri
Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر غلامرضا حسن زاده
استاد Medicine
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آناتومی، علوم اعصاب
Gholamreza Hassanzadeh
Professor, Anatomy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر فرزانه روحانی مشهدی
استادیار مطالعات میان رشته ای قرآن
دانشگاه شهید بهشتی
Farzaneh Rohani Mashhadi
Assistant Professor, Interdisciplinary Quranic Studies
Shahid Beheshti University
دکتر محمدرضا ستوده نیا
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: quran
Mohammadreza Sotoudehnia
Associate Professor
University of Isfahan
قاسم درزی
استادیار
رشته تخصصی: الهیات - علوم قرآن و حدیث
Ghasem Darzi

Specialist: Theology and Quranic Studies
فروغ پارسا

Phorogh Parsa

عباس احمدوند

دانشگاه شهید بهشتی
Angelika Neuwirth

HIWM Mirza Abbas

HIWM Seyed Hashem Moosavi

Mohammad Mesbahi

ویراستار فارسی
دکتر مهدی باقی

مدیر اجرایی
دکتر بهاره مظاهری طهرانی
دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فیزیک
Bahareh Mazaheri Tehrani
.Ph.D, Quran and Hadith studies
University of Islamic Denominations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴