درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر سهراب محمودی
سردبیر:
دکتر محمد کافی
مدیر اجرایی:
دکتر حمیدرضا فلاحی
ویراستار فارسی:
مهدی هدایتی زاده
سایت اختصاصی:
cphe.birjand.ac.ir
دورنگار:
056-32254050
تلفن:
056-32254041
نشانی:
بیرجند، دانشگاه بیرجند، پردیس امیر آباد، دانشکده زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده زراعت و اصلاح نباتات
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/18
مدیر مسئول
دکتر سهراب محمودی
دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و عضو گروه پژوهشی گیاه و تنشهای محیطی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Sohrab Mahmoodi
Associate Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture
University of Birjand
Specialist: Crop Ecology
سردبیر
دکتر محمد کافی
استاد گروه فناوری کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، تنش ها، شوری
Mohammad Kafi
Professor, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
اعضای تحریریه
مجید جامی الاحمدی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Majid Jami Alahmadi
Professor, Faculty of Agriculture
University of Birjand
Specialist: Crop Physiology
دکتر محمد کافی
استاد گروه فناوری کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، تنش ها، شوری
Mohammad Kafi
Professor, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
دکتر سهراب محمودی
دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و عضو گروه پژوهشی گیاه و تنشهای محیطی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Sohrab Mahmoodi
Associate Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture
University of Birjand
Specialist: Crop Ecology
دکتر احمد نظامی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Ahmad Nezami
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
دکتر غلامرضا زمانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان راعی، مغز و اعصاب کودکان
Gholam Reza Zamani
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology of Rai plants, Pediatric Neurology
Bilquees Gul

Munir Ozturk

Leo Choe Peng

حمیدرضا خزایی

Hamid Reza Khazaei

ویراستار فارسی
مهدی هدایتی زاده

مدیر اجرایی
دکتر حمیدرضا فلاحی
دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
دانشگاه بیرجند
Hamidreza Fallahi
Associate Professor, University of Birjand
دانشگاه بیرجند