درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر احمد آریافر
سردبیر:
دکتر محمد مسینایی
مدیر اجرایی:
محمدجواد رحیمدل
ویراستار انگلیسی:
حسین نوفرستی
سایت اختصاصی:
jgm.birjand.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/19
مدیر مسئول
دکتر احمد آریافر

سردبیر
دکتر محمد مسینایی

رشته تخصصی: فرآوری مواد معدنی
Mohammad Massinaei

Specialist: Mineral Processing
اعضای تحریریه
دکتر علی مرادزاده
استاد دانشکده فنی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک اکتشافی
Ali Moradzadeh
Professor Technical College
University of Tehran
Specialist: Exploratory Geophysics
دکتر فرامرز دولتی اردجانی
استاد دانشکده مهندسی معدن
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندس ژئو محیطی - هیدروژئولوژی
Faramarz Doulati Ardejani
Professor School of Mining Engineering
University of Tehran
Specialist: GeoEnvironmental Eng. - Hydrogeology
دکتر سید ضیاءالدین شفایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پردازش مواد معدنی
Syyeid Ziaodin Shahfaei
Professor
University of Tehran
Specialist: Mineral processing
دکتر محمد عطایی
استاد دانشکده معدن ، نفت و ژئوفیزیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
Mohammad Ataei
Professor Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics
Shahrood University of Technology
دکتر فرهنگ سرشکی
دانشیار دانشکده ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
رشته تخصصی: معدن، گرایش استخراج
Farhang Sereshki
Associate Professor Faculty of Mining Engineering, Oil and Geophysics
Shahroud University of Medical Sciences
Specialist: Mine, extraction tendency
حمیدرضا رمضی

دکتر سید سعید محمدی
استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: زمین شناسی(پترولوژی)
Seyyed Saeid Mohammadi
Professor, Department of Geology, Faculty of Science
University of Birjand
Specialist: Geology (Petrology)
دکتر حجت الله رنجبر
استاد تمام مهندسی معدن
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Hojjatollah Ranjbar
Full Professor, Mining Engineering
Shahid Bahonar University of Kerman
احمدرضا صیادی

ویراستار انگلیسی
حسین نوفرستی

مدیر اجرایی
محمدجواد رحیمدل