درباره نشریه
ISSN:
2980-776X
eISSN:
2821-2762
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بیرجند
مدیر مسئول:
دکتر سید مهدی رحیمی
سردبیر:
دکتر محمد بهنام فر
جانشین سردبیر:
دکتر حامد نوروزی
مدیرداخلی:
دکتر عباس واعظ زاده
ویراستار فارسی:
دکتر عباس واعظ زاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمدرضا رضاییان دلویی
کارشناس:
سیده فاطمه شجاع زاده مقدم
سایت اختصاصی:
jcrl.birjand.ac.ir
تلفن:
056-31026245
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/19
مدیر مسئول
دکتر سید مهدی رحیمی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mehdi Rahimi
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Birjand
Specialist: language and literature of persian
سردبیر
دکتر محمد بهنام فر
استاد رشته زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه بیرجند
Mohammad Behnamfar
Professor, Department of Persian Language and Literature
University of Birjand
جانشین سردبیر
دکتر حامد نوروزی
دکتر حامد نوروزی

اعضای تحریریه
دکتر محمداقبال شاهد

دکتر محمد سلیم مظهر

دکتر محمد بهنام فر
استاد رشته زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه بیرجند
Mohammad Behnamfar
Professor, Department of Persian Language and Literature
University of Birjand
دکتر مهدخت پورخالقی چترودی
گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mah Dokht Pour Khaleghi Chatroudi
Persian literature group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود جعفری دهقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستان
Mahmoud Jafari Dehaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: mCulture and ancient languages
مریم خلیلی جهانتیغ

دکتر محمدتقی راشدمحصل
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه زبان های باستانی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohammad Taghi Rashedmohassel
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies Ancient language group
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر سید مهدی رحیمی
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mehdi Rahimi
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Birjand
Specialist: language and literature of persian
دکتر علی اکبر سام خانیانی
استاد دانشگاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Aliakbar Samkhaniani

Specialist: Persian Language & Literature
اکبر شایان سرشت
دانشیار
دانشگاه بیرجند
دکتر محمدرضا صرفی
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسلامی ادبیات عامه ، نقد ادبی
Mohammad Reza Sarfi

دکتر محمد غلامرضایی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Gholamrezaei
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر غلامرضا کافی
دانشیار زبان وادبیات فارسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholam Reza Kafi
Associate Professor, Persian Literature Department
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
ابراهیم محمدی
دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Mohammadi
Associate Professor, department of persian language and literature
University of Birjand
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی ملک ثابت
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahdi Maleksabet
Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حامد نوروزی
دکتر حامد نوروزی

احمد لامعی گیو

ویراستار فارسی
دکتر عباس واعظ زاده
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: انواع ادبی، ادبیات غنایی، شعر معاصر
Abbas Vaezzadeh
Assistant Professor, Persian language and literature
University of Birjand
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدرضا رضاییان دلویی
استادیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Mohammad Reza Rezaeian Delouei
Assistant professor
University of Birjand
Specialist: Translation Studies
مدیرداخلی
دکتر عباس واعظ زاده
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: انواع ادبی، ادبیات غنایی، شعر معاصر
Abbas Vaezzadeh
Assistant Professor, Persian language and literature
University of Birjand
کارشناس
سیده فاطمه شجاع زاده مقدم

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴