درباره نشریه
eISSN:
2821-0131
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
مدیر مسئول:
دکتر سمیه معتمد
سردبیر:
دکتر ارشام برومند سعید
Associate Editor:
László T. Kóczy
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/tfss
تلفن:
076-33670243
دورنگار:
076-33670243
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/20
مدیر مسئول
دکتر سمیه معتمد

Somayeh Motamed

سردبیر
دکتر ارشام برومند سعید
استاد ریاضی محض
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Arsham Borumand Saeid
Professor, Pure Mathematics
Shahid Bahonar University of Kerman
اعضای تحریریه
دکتر توفیق الله ویرانلو
استاد واحد علوم وتحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، آنالیز
Tofigh Allahviranloo
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied mathematics
Antonio Di Nola
Professor
Anatolij Dvurecenskij
Professor
دکتر علی ابراهیم نژاد
دانشیار واحد قائمشهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Ali Ebrahim Nejad
Associate Professor Qaemshahr Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
George Georgescu
George Georgescu

Władysław Homenda

Tzung Pei Hong

Etienne Kerre

مرجان کوچکی رفسنجانی

Peide Liu
Peide Liu

دکتر حسین نظام آبادی پور
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: هوش محاسباتی، الگوریتم های تکاملی، بازشناسی الگو
Hossein Nezam Abadi Pour
Professor Department of Electrical Engineering
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Computational Intelligence, Evolutionary algorithms, pattern recognition
Witold Pedrycz
Witold Pedrycz

Dan Ralescu

دکتر شهرام رضاپور

Shahram Rezapour

Andreja Tepavcevic

لیدا ترک زاده

Lida Torkzadeh

Reinhard Viertl
Reinhard Viertl

Mithat Zeydan

Associate Editor
László T. Kóczy

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸