درباره نشریه
eISSN:
2821-1952?
دوره انتشار:
سالنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن علوم سیاسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حمید ملک زاده
سردبیر:
دکتر حمید ملک زاده
سایت اختصاصی:
www.iyphen.ir
تلفن:
021-66493412
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/03
مدیر مسئول
دکتر حمید ملک زاده
دانش آموخته دکتری علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Hamid Malekzadeh
.Ph.D, Politucial Science, Law and political science faculty
University of Tehran
سردبیر
دکتر حمید ملک زاده
دانش آموخته دکتری علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Hamid Malekzadeh
.Ph.D, Politucial Science, Law and political science faculty
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر عباس منوچهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Manochehri
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: political science
دکتر محمدمهدی مجاهدی
استادیار علوم سیاسی، گرایش اندیشه سیاسی، پژوهشکده دانشنامه نگاری
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: نظریه سیاسی مقایسه ای
Mohammad Mahdi Mojahedi
Assistant Professor, Institute for the Humanities and Cultural Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Comparative Political Theory
دکتر حسن آب نیکی
استاد واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hassan Abniki
Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Political Science
دکتر حسین مصباحیان
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
Hossein Mesbahian
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
دکتر علی اشرف نظری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
دکتر محمدجواد غلامرضاکاشی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Javad Gholamreza Kashi
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر رضا نجف زاده

Reza Najafzadeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۰