درباره نشریه
eISSN:
2676-7236
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
گروه دانش بنیان توسعه فناوری پزشکی آمیتیس ژن
مدیر مسئول:
دکتر فرناز اقبال پور
سردبیر:
مهندس سیده نیره مصلحی
سایت اختصاصی:
www.atjournal.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، پلاک 2 ، ساختمان نچرا، واحد 401
تلفن:
021-88985293
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/05
مدیر مسئول
دکتر فرناز اقبال پور

Farnaz Eghbalpour

سردبیر
مهندس سیده نیره مصلحی

Nayyere Moslehi

اعضای تحریریه
دکتر ناصر پارسا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nasser Parsa
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ملیحه انتظاری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
Maliheh Entezari
Assistant professor Department of Biology, School of Biology
Tehran Medical sciences Branch, Islamic Azad University
Specialist: Developmental cell Biology
دکتر ندا سرای گرد افشاری
استادیار دانشکده پیراپزشکی، گروه بیوتکنولوژی پزشکی.
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترا بیوفیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
Neda Saraygord Afshari
Assistant Professor, Department of medical biotechnology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Biophysics
دکتر رضا رفوگران
دکتر رضا رفوگران

سید علی اصغر رحیمی
سید علی اصغر رحیمی

دکتر عادل حیدری نژاد
دکتر عادل حیدری نژاد

دکتر جمشید مولایی
دکتر جمشید مولایی

دکتر محمدعلی صارمی
دکتر محمدعلی صارمی

Mohammad Ali Saremi

دکتر رضا شیرکوهی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک
Reza Shirkouhi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Genetics
دکتر حسن سعادت
دکتر حسن سعادت

دکتر سید مسعود هوشمند

Seyed Massoud Hooshmand
National Institute of Genetics Engineering and Biotechnology
Specialist: Molecular Genetics
دکتر مجید نیک پی
دکتر مجید نیک پی

دکتر رضا نکوئیان
استادیار
انجمن آموزش علوم پزشکی ایران
Reza Nekouian
Assistant professor Department of Medical Biotechnology, School of Allied Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر بهار نقوی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Bahar Naghavi
Assistant professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Genetics
دکتر محمود یعقوبی
استاد حرارت وسیالات، مهندسی مکانیک
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Yaghoubi
Professor, Thermo-Fluid, Mechanical Engineering
University of Shirazu
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر سلام حیدری نژاد
دکتر سلام حیدری نژاد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۸