درباره نشریه
ISSN:
2821-2657
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
مدیر مسئول:
دکتر کاظم سام دلیری
سردبیر:
دکتر غلامحسین شیرازی
سایت اختصاصی:
ssc.sndu.ac.ir
تلفن:
021-27353338
021-27353330
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، بعد از بلوار هنگام، ضلع شمالی بزرگراه، دانشگاه عالی دفاع ملی ، کدپستی: 16895147
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/04
مدیر مسئول
دکتر کاظم سام دلیری
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Kazem Sam Daliri
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر غلامحسین شیرازی

Gholam Hosein Shirazi

اعضای تحریریه
دکتر بهرام بیات
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bahram Bayat
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Sociology
دکتر محمدرضا حسینی
استادیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mohammad Reza Hosseini
Assistant Professor
Supreme National Defense University
Specialist: International rights
دکتر علی جبار رشیدی

دکتر مجتبی سعادتی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Mojtaba Saadati
Professor
Imam Hossein University
Specialist: bacteriology
مهدی قطعی

Mehdi Ghatee

دکتر محمدرضا کریمی قهرودی
استادیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر غلامحسین شیرازی

Gholam Hosein Shirazi

محمدرضا موحدی صفت

دکتر ابراهیم محمودزاده
پژوهشگر
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک، مدیریت تکنولوژی،
Ebrahim Mahmoudzadeh

Specialist: Strategic management, technology management
محمد مهدی نژاد نوری

دکتر محمدرضا ولوی
دکتر محمدرضا ولوی
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Mohammad Reza Valvi
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸