درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مدیر مسئول:
مرتضی محمدی زنجیره
سردبیر:
دکتر اصغر کشتکار
مدیر اجرایی:
مهدی باحقیقت
سایت اختصاصی:
jdse.journals.ikiu.ac.ir
تلفن:
028-33901485
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/10
مدیر مسئول
مرتضی محمدی زنجیره

سردبیر
دکتر اصغر کشتکار
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: مخابرات
Asghar Keshtkar
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Telecommunications
اعضای تحریریه
محسن ابراهیمی مقدم

Mohsen Ebrahimi.Moghaddam

دکتر سعید عباس بندی
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Saeid Abbasbandy
Professor, Applied Mathematics
Imam Khomeini International University
Specialist: Numerical Analysis
داوود رستمی

دکتر علی آقاگل زاده
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق - مخابرات سیستم
Ali Agha Gol Zadeh
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tabriz
Specialist: Telecommunications, Electrical Engineering - Telecommunications System
ایاز قربانی

سید حمید حاجی سید جوادی

دکتر حمیدرضا ربیعی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Hamid Reza Rabiei
Associate Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Artificial Intelligence and Machine Learning
Gwanggil Jeaon

Qin Xin

مصطفی شمسی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mostafa Shamsi

Amirkabir University of Technology
مسعود صبایی
مسعود صبایی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Masoud Sabaei
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
پژمان لطفی
پژمان لطفی

Pejman Lotfi-Kamran

دکتر محمدشهرام معین
دانشیار
Mohammad Shahram Moin
Associate Professor
محمد سروی

Mohammad Sarvi

الیاس شیوانیان

Elyas Shivanian

نوید غفارزاده

دکتر اصغر کشتکار
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: مخابرات
Asghar Keshtkar
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Telecommunications
مدیر اجرایی
مهدی باحقیقت