درباره نشریه
ISSN:
2676-5926
eISSN:
2676-5934
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر محمد بامنی مقدم
سردبیر:
دکتر فرزاد اسکندری
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، بعد از تقاطع همت غرب، دانشگاه علامه طباطبائی، سازمان مرکزی، طبقه سوم، انتشارات ، کدپستی: 1489684511
دورنگار:
021-44737562
سایت اختصاصی:
jdscm.atu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/12
مدیر مسئول
دکتر محمد بامنی مقدم
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Bameni Moghaddam
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
سردبیر
دکتر فرزاد اسکندری
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Farzad Eskandari
Professor Faculty of Mathematics and Computer Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Statistics & Data Science
اعضای تحریریه
دکتر محمد آرشی

Mohammad Arashi

دکتر محمد بامنی مقدم
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Bameni Moghaddam
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر فرزاد اسکندری
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Farzad Eskandari
Professor Faculty of Mathematics and Computer Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Statistics & Data Science
دکتر عبدالساده نیسی
استاد تمام گروه ریاضی/ریاضی مالی، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ریاضی مالی، ریاضی کاربردی، بازارهای مالی
Abdolsadeh Neisy
Full Professor, Department of Mathematics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Financial Mathematics, Applied Mathematics
دکتر نادر نعمت اللهی
استاد گروه آمار
دانشگاه علامه طباطبائی
Nader Nematollahi
professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر رضا پورطاهری

دانشگاه علامه طباطبائی
Reza Pourtaheri

Allameh Tabataba'i University
دکتر عبدالرحمن راسخ
استاد آمار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Abdolrahman Rasekh
Professor, Statistics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Statistics
دکتر حسن رشیدی

دانشگاه علامه طباطبائی
Hassan Rashidi

Allameh Tabataba'i University
دکتر احسان صوفی

Ehsan Soofi

Ahmad Ihsan bin Mohd Yassin

دکتر محسن رحمانی

دانشگاه اراک
Mohsen Rahmani

University of Arak
دکتر اکبر اصغرزاده نشلی
استاد تمام آمار
دانشگاه مازندران
Akbar Asgharzadeh
Full Professor, Statistics
University of Mazandaran
Specialist: Statistics
Andriette Bekker

علیرضا دانش خواه

Alireza Daneshkhah

مجید جعفری خالدی

Majid Jafari Khaledi

محمد جعفری جوزانی

Mohammad Jafari Jozani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴