درباره نشریه
eISSN:
2821-1669
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا پویا
سردبیر:
دکتر علیرضا پویا
مدیر اجرایی:
سمیه فدایی
ویراستار فارسی:
دکتر علی سیبویه
کارشناس اجرایی:
پردیس روزخوش
سایت اختصاصی:
jstinp.um.ac.ir
تلفن:
051-38806356
دورنگار:
051-38805351
نشانی:
مشهد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/10
مدیر مسئول
دکتر علیرضا پویا
استاد تمام مدیریت صنعتی، مدیریت
دانشگاه فردوسی مشهد
Alireza Pooya
Full Professor, Industrial Management
Ferdowsi University of Mashhad
سردبیر
دکتر علیرضا پویا
استاد تمام مدیریت صنعتی، مدیریت
دانشگاه فردوسی مشهد
Alireza Pooya
Full Professor, Industrial Management
Ferdowsi University of Mashhad
اعضای تحریریه
پرهام عظیمی

Parham Azimi

دکتر علی باقری
دانشیار گروه مهندسی آب
دانشگاه تربیت مدرس
Ali Bagheri
Associate Professor Department of Water Engineering
Tarbiat Modares University
فرزاد دهقانیان

Farzad Dehghanian

دکتر مجید اسماعیلیان
استادیار
دانشگاه اصفهان
Majid Esmaelian
Assistant Professor
University of Isfahan
دکتر پیام حنفی زاده
استاد مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: سیستم‎های اطلاعاتی، مهندسی صنایع
Payam Hanafizadeh
Professor, Department of Information Technology and Operations Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Information systems
دکتر مصطفی کاظمی
استاد تمام مدیریت
دانشگاه فردوسی مشهد
Mostafa Kazemi
Full Professor, Managment Department
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر آمنه خدیور
دانشیار گروه مدیریت ، دانشکده علوم اجتماعی و افتصاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ameneh Khadivar
Associate Professor, Management department
University of Alzahra
Specialist: Systems Management
دکتر علی نقی مشایخی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Ali Naghi Mashyekhi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: System management
دکتر علی محقر
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ali Mohaghar
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Strategic Management, Supply Chain Management, MCDM, Inventory Control, System Dynamics
دکتر محمد مهرآیین (لگزیان)
استاد تمام سیستم های اطلاعاتی مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Mehraeen
Full Professor, Management Department
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر علی رجب زاده قطرمی
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)
Ali Rajabzadeh Ghatarmi
Associate Professor Faculty of Economy & Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management (Production and Operations)
دکتر ابراهیم تیموری
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ebrahim Teymouri
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر مصطفی زندیه
استاد مهندسی صنایع، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی
Mostafa Zandieh
Professor, Industrial Management and Information Technology
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management, Industrial Engineering
دکتر مهدی ضرغامی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست
Mahdi Zarghami
Professor
University of Tabriz
Specialist: Water Resources Management
سعید پورمعصومی لنگرودی

Saeed Pourmasoumi Langarudi

Mohamed Saleh

Lotfi Tadj

ویراستار فارسی
دکتر علی سیبویه

Ali Sibevei

مدیر اجرایی
سمیه فدایی

Somayeh Fadaei

کارشناس اجرایی
پردیس روزخوش

Pardis Roozkhosh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴