درباره نشریه
eISSN:
2283-2244
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم یاقوتی
سردبیر:
دکتر محمدجواد جاوید
مدیرداخلی:
دکتر نادر قلیزاده
سایت اختصاصی:
mrfeghh.ctb.iau.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، پیچ شمیران،مجتمع دانشگاهی شهید صدرزاده، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،طبقه 6، دفتر مجلات
تلفن:
021-77528726
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/21
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم یاقوتی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: فقه و حقوق
سردبیر
دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدرضا آیتی
استاد تمام فقه و حقوق اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Seyed Mohammadreza Ayati
Full Professor, islamic study
Science And Research Branch, Islamic Azad University
دکتر محمدرسول آهنگران
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Mohammad Rasoul Ahangaran
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Islamic jurisprudence
دکتر محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor Saveh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
دکتر مهدی نجفی افرا
استاد فلسفه ، گروه فلسفه ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، ابن سینا ملاصدرا ، فلسفه تطبیقی
Mehdi Najafiafra
Professor, philosophy
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Islamic philosophy, comparative philosophy, Avicenna and Mulla Sadra
دکتر سید ابوالقاسم نقیبی
دانشیار
دانشگاه شهید مطهری
رشته تخصصی: فقه و حقوق خصوصی
Seyyed Abolghasem Naghibi
Associate Professor
Specialist: Fiqh and Private Law
دکتر محمد جعفری هرندی
دانشیار واحد شهر ری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Jafari Harandi
Associate Professor Shahre Rey Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
سید محمدرضا امام
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Seyyed Mohammad Reza Emam
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
مدیرداخلی
دکتر نادر قلیزاده
دکتر نادر قلیزاده
واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Nader Gholizadeh
Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Information Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۶