درباره نشریه
eISSN:
2821-2576
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مدیر مسئول:
عباس شعبانی
سردبیر:
دکتر محمدعلی آذربایجانی
مدیر اجرایی:
رضا هاشمی راد
مدیرداخلی:
گیتی تپه رشی
کارشناس:
نجمه باقریان
سایت اختصاصی:
jsports.qom.iau.ir
نشانی:
قم، پردیسان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، دفتر مجلات دانشگاه. ، کدپستی: 3749113191
تلفن:
025-32804040
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/22
مدیر مسئول
عباس شعبانی

سردبیر
دکتر محمدعلی آذربایجانی
گروه فیزیولوژی ورزش واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Mohammad Ali Azarbayjani
Professor Department of Exercise Physiology, Tehran Center Branch
Central Office, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا شریفی راد

رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Gholamreza Sharifirad

Specialist: health education
دکتر مهوش نوربخش
استاد تمام گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، روانشناسی ورزشی
Mahvash Noorbakhsh
Full Professor, Professor of sport management, College of Physical Education and Sport Sciences
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Sport Management, Sport Psychology
دکتر حسین درگاهی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Hosein Dargahi
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management Services
دکتر بهرام عابدی

رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش
Bahram Abedi

Specialist: physiology exercise
محمد بربرستانی

دکتر مرتضی رضایی صوفی
دانشیار مدیریت وبرنامه ریزی در تربیت بدنی، تربیت بدنی، بخش علوم تربیتی وروانشناسی
دانشگاه پیام نور
Morteza Rezaei Soufi
Associate Professor, Educational Sciences and Psychology
Payame Noor University
دکتر فرزاد غفوری
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی
Farzad Ghafouri
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Planning in Physical Education
دکتر پروین فرزانگی
دکتر پروین فرزانگی

مدیر اجرایی
رضا هاشمی راد

مدیرداخلی
گیتی تپه رشی

کارشناس
نجمه باقریان

رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Najmeh Bagherian

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸