درباره نشریه
ISSN:
2821-109X
eISSN:
2820-8943
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مدیر مسئول:
دکتر رسول نظری
سردبیر:
دکتر احمدرضا موحدی
مدیرداخلی:
دکتر پریسا نیازی
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/4s
نشانی:
اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، دفتر نشریات علمی دانشگاه
تلفن:
031-35352108
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/04
مدیر مسئول
دکتر رسول نظری
دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک در ورزش
Rasool Nazari

Specialist: Strategic sport Management
سردبیر
دکتر احمدرضا موحدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: رفتار حرکتی، رشد حرکتی یادگیری حرکتی
Ahmad Reza Movahedi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Motor Behavior, Motor Development Motor Learning
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی اصلانخانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم رفتاری و شناختی در ورزش
Mohammad Ali Aslankhani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Behavioral and Cognitive Sciences in Sport
دکتر احمدرضا موحدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: رفتار حرکتی، رشد حرکتی یادگیری حرکتی
Ahmad Reza Movahedi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Motor Behavior, Motor Development Motor Learning
دکتر مهدی طالب پور
استاد مدیریت ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی)
Mahdi Talebpour
Professor, Sport Management
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences)
دکتر محمد کشتی دار
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mohammad Kashtidar
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Birjand
Specialist: Sport Managment
Mutlu TÜRKMEN

مسعود نادریان جهرمی

Masoud Naderian Jahromi

دکتر زهره مشکاتی
استاد تمام گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: رفتار حرکتی، روانشناسی ورزش
Zohreh Meshkati
Full Professor, Physical Education and Sport Sciences
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Motor behavior, Sport psychology
دکتر رسول نظری
دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک در ورزش
Rasool Nazari

Specialist: Strategic sport Management
دکتر رخساره بادامی

دکتر رحیم رمضانی نژاد
استاد تمام مدیریت ورزش،دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Rahim Ramzaninejad
Full Professor, Sport Management ,Faculty of Sport Sciences,
University of Guilan
دکتر سید محمدحسین رضوی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Seyyed Mohammad Hossein Razavi
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر مهرداد محرم زاده
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehrdad Moharramzadeh
Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Sport Managment
دکتر رسول نوروزی سید حسینی
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Rasool Norouzi Seyed Hossini
Associate Professor, Sport management
Tarbiat Modares University
Specialist: Sport Management
Geoff Dickson

مدیرداخلی
دکتر پریسا نیازی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۸۰