درباره نشریه
ISSN:
2821-109X
eISSN:
2820-8943
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مدیر مسئول:
دکتر رسول نظری
سردبیر:
دکتر احمدرضا موحدی
مدیرداخلی:
دکتر پریسا نیازی
سایت اختصاصی:
4s.khuisf.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، دفتر نشریات علمی دانشگاه
تلفن:
031-35352108
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/27
مدیر مسئول
دکتر رسول نظری
دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک در ورزش
Rasool Nazari

Specialist: Strategic sport Management
سردبیر
دکتر احمدرضا موحدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: رفتار حرکتی، رشد حرکتی یادگیری حرکتی
Ahmad Reza Movahedi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Motor Behavior, Motor Development Motor Learning
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی اصلانخانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم رفتاری و شناختی در ورزش
Mohammad Ali Aslankhani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Behavioral and Cognitive Sciences in Sport
دکتر احمدرضا موحدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: رفتار حرکتی، رشد حرکتی یادگیری حرکتی
Ahmad Reza Movahedi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Motor Behavior, Motor Development Motor Learning
دکتر مهدی طالب پور
استاد مدیریت ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی (تربیت بدنی و علوم ورزشی)
Mahdi Talebpour
Professor, Sport Management
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and Planning (Physical Education and Sport Sciences)
دکتر محمد کشتی دار
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mohammad Kashtidar
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Birjand
Specialist: Sport Managment
Mutlu TÜRKMEN

مسعود نادریان جهرمی

Masoud Naderian Jahromi

دکتر زهره مشکاتی
دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
رشته تخصصی: رفتار حرکتی، روانشناسی ورزش
Zohreh Meshkati
Associate Professor, Physical Education and Sport Sciences
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
Specialist: Motor behavior, Sport psychology
دکتر رسول نظری
دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک در ورزش
Rasool Nazari

Specialist: Strategic sport Management
دکتر رخساره بادامی

دکتر رحیم رمضانی نژاد
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزش
Rahim Ramzaninejad
professor
University of Guilan
دکتر سید محمدحسین رضوی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Seyyed Mohammad Hossein Razavi
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر مهرداد محرم زاده
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehrdad Moharramzadeh
Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Sport Managment
دکتر رسول نوروزی سید حسینی
دانشیار مدیریت ورزشی
دانشگاه تربیت مدرس
Rasool Norouzi Seyed Hossini
Associate Professor, Sport management
Tarbiat Modares University
Geoff Dickson

مدیرداخلی
دکتر پریسا نیازی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۰