درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده اخلاق و معنویت)
مدیر مسئول:
دکتر نجف لکزایی
سردبیر:
دکتر سید احمد غفاری قره باغ
ویراستار انگلیسی:
محمدرضا عموحسینی
سایت اختصاصی:
jsr.isca.ac.ir
نشانی:
قم، پردیسان، انتهای خیابان دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اخلاق و معنویت
تلفن:
025-31156961
تلفن همراه:
09355115769
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/22
مدیر مسئول
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر سید احمد غفاری قره باغ

Sayyidahmad Ghaffarigharibagh

اعضای تحریریه
حسن لاهوتیان

عسکر دیرباز

دکتر باقر غباری بناب

Bagher Ghobari Bonab

دکتر محمد اصغری
سردبیر مجله پژوهش های فلسفی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه معاصر غرب
Muhammad Asghari

University of Tabriz
دکتر علیرضا کرمانی
دانشیار رشته فلسفه و گروه عرفان
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: عرفان
Alireza Kermani
Associate Professor, Mysticism
Specialist: Mysticism
دکتر هادی وکیلی
دانشیار حکمت معاصر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی، v، معنویت پژوهشی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عرفان و تجربه عرفانی
Hadi Vakili
Associate Professor, Contemporary Wisdom
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Islamic Mysticism, Islamic philosophy, Educational Psychology, Psychology of Mysticism & Mystical Experience, Science of Spirituality
حجت الاسلام محمد عالم زاده نوری

Mohammad Alemzadeh Noori

حجت الاسلام حبیب الله بابایی

سید محمد موسوی بایگی

دکتر عباس نیکزاد

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Abbas Nikzad

Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدجواد رودگر
استاد تمام عرفان اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: اخلاق و عرفان، الهیات و معارف اسلامی
Mohammad Javad Roodgar
Full Professor, erfan & manaviat
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Ethics and Spirituality, Theology and Islamic Knowledge
ویراستار انگلیسی
محمدرضا عموحسینی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۷