درباره نشریه
eISSN:
2717-4425
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مدیر مسئول:
دکتر سید حمیدرضا صادقی
سردبیر:
دکتر عطاالله کاویان
مدیر اجرایی:
دکتر آزاده رنجبر ندامانی
ویراستار علمی:
دکتر عطاالله کاویان
کارشناس:
فاطمه اسماعیلی
کارشناس:
خاطره اسدی
سایت اختصاصی:
drnl.sanru.ac.ir
تلفن:
011-33687437
دورنگار:
011-33687437
نشانی:
ساری، کیلومتر 9 جاده فرح آباد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/08
مدیر مسئول
دکتر سید حمیدرضا صادقی
استاد تمام مهندسی آبخیزداری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبخیزداری، مدل سازی عملکرد رسوب و رسوب خاک
Seyed Hamidreza Sadeghi
Full Professor, Watershed Management Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Watershed Management Eng, Soil Erosion and Sediment Yield Modeling
سردبیر
دکتر عطاالله کاویان
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ataollah Kavian
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Watershed Management
اعضای تحریریه
دکتر داوود نیک کامی
استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: آبخیزداری
Davood Nikkami
Professor, Watershed Management
Specialist: Watershed Management
دکتر محسن محسنی ساروی
استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده و آبخیزداری
Mohsen Mohseni Saravi
Professor Faculty of Natural Resources and Environment
University of Tehran
Specialist: Range and Watershed Management
دکتر علیرضا واعظی
استادیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین ‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور
پژوهشکده علوم زمین
رشته تخصصی: تغییر اقلیم، دیرینه اقلیم، آلودگی های محیطی
Alireza Vaezi
Assistant Professor, Research Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran
پژوهشکده علوم زمین
Specialist: Climate change, Paleoclimatology, Environmental Pollution
دکتر حمید جلیلوند
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: بوم شناسی جنگل های ایران، جنگلداری
Hamid Jalil Vand
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
دکتر زینب جعفریان جلودار
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Zeynab Jafarian Jelodar
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر مهدی قاجار

دکتر سید محمد تاج بخش فرخ آبادی
استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه بیرجند
Mohammad Tajbakhsh Fakhrabadi
Assistant Professor Faculty of Natural Resources and Environment
University of Birjand
دکتر عطاالله کاویان
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ataollah Kavian
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Watershed Management
دکتر هیراد عبقری

ویراستار علمی
دکتر عطاالله کاویان
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ataollah Kavian
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Watershed Management
مدیر اجرایی
دکتر آزاده رنجبر ندامانی
استادیار مهندسی بیوسیستم
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Azadeh Ranjbar Nedamani
Assistant Professor, Biosystem Engineering
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
کارشناس
فاطمه اسماعیلی
فاطمه اسماعیلی

خاطره اسدی
خاطره اسدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۴