درباره نشریه
eISSN:
2980-8928
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه هنرآسا
سردبیر:
دکتر سارا سبحانی
مدیرداخلی:
دکتر کتایون کمالی
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/crn
نشانی:
شیراز، کیلومتر 3 شهر جدید صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ساختمان مهندسی 2- طبقه دوم، دفتر نشریه پژوهش های شیمیایی و نانومواد ، کدپستی: 7473171987
تلفن:
071-36410059
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/20
مدیر مسئول
دکتر فاطمه هنرآسا

Fatemeh Honarasa

سردبیر
دکتر سارا سبحانی

دانشگاه بیرجند
Sara Sobhani

University of Birjand
Specialist: Organic Chemistry
اعضای تحریریه
دکتر سارا سبحانی

دانشگاه بیرجند
Sara Sobhani

University of Birjand
Specialist: Organic Chemistry
دکتر سوسن صادقی بجد

دکتر سید مسعود نبوی زاده

دانشگاه شیراز
Seyed Masoud Nabavizadeh
Department of Chemistry
University of Shirazu
دکتر افشان مهاجری

دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: شیمی
Afshan Mohajeri

University of Shirazu
دکتر منصوره دهقانی

دکتر فاطمه نیرومند حسینی

دکتر فاطمه هنرآسا

Fatemeh Honarasa

دکتر نورالدین گودرزیان

مدیرداخلی
دکتر کتایون کمالی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸