درباره نشریه
ISSN:
2588-6797
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول:
بهرام ایمانی
سردبیر:
دکتر وکیل حیدری ساربان
مدیرداخلی:
رضا کانونی
کارشناس:
چنور محمدی
سایت اختصاصی:
gsd.uma.ac.ir
نشانی:
اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم اجتماعی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/16
مدیر مسئول
بهرام ایمانی
دانشیار عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و روستایی , دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Bahram Imani
Associate Professor, Faculty member, Department of Urban and Rural Planning, Faculty of Literature and Humanities
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Geography and Rural planning
سردبیر
دکتر وکیل حیدری ساربان
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
اعضای تحریریه
فریبا اسفندیاری درآباد

دکتر صیاد اصغری
استاد تمام گروه جغرافیای طبیعی
دانشگاه محقق اردبیلی
Sayyad Asghari Saraskanroud
Full Professor, physical geography
University of Mohaghegh Ardabili
دکتر اصغر باقری

دکتر حمید برقی

دکتر خدیجه بوزرجمهری

دکتر فضیله دادورخانی
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Fazileh Dadvarkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر منصور رحمتی

دکتر بهروز سبحانی

Behrouz Sobhani

دکتر علی شکور
استاد واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Ali Shakour
Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: human geography
دکتر برومند صلاحی
استاد گروه جغزافیای طبیعی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه محقق اردبیلی
Bromand Salahi
Professor, Physical Geography Department, Faculty of Social Science
University of Mohaghegh Ardabili
دکتر موسی عابدینی
استاد تمام جغرافیای طبیعی(گرایش ژئومورفولوژی) دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی
Mousa Abedini
Full Professor, University of Mohaghegh Ardabili,
University of Mohaghegh Ardabili
دکتر علی اکبر عنابستانی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و روستایی، آینده پژوهی، برنامه ریزی کالبدی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
Aliakbar Anabestani
Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Rural planning, Future Study, Spatial Planning, RS and GIS
دکتر آئیژ عزمی
گروه جغرافیایی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Aeizh Azmi
Geography group
Razi University
Specialist: Geography and rural planning
دکتر عطا غفاری گیلانده

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار
استاد تمام در علم داده های فضایی GIScientist، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: Geography، Human Geography، Spatial Analyst، GIS
Hassanali Faraji Sabokbar
Full Professor, Human Geography
University of Tehran
دکتر عقیل مددی
استاد ژئومورفولوژی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه محقق اردبیلی
Aghil Madadi
Professor, geomorphologhy , university of Mohaghegh Ardabili
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: geomorphology
دکتر جواد میکانیکی
دانشیار گروه جغرافیا
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Javad Mikaniki
Associate Professor, Geography Department
University of Birjand
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر سعید ملکی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Saeed Maleki
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Urban planning
دکتر حسین نظم فر
دانشیار
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
Hossein Nazmfar
Associate Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Urban geography
دکتر ارسطو یاری حصار

Beniamino Murgante

Ahmad Nazri Bin Muhamad Ludin

Kasturi Devi Kanniah

İHSAN BULUT

مدیرداخلی
رضا کانونی
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه تهران
Reza Kanooni
Phd Student, geography and urban planning
University of Tehran
کارشناس
چنور محمدی

Chnour Mohammadi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸