درباره نشریه
eISSN:
2821-0662
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (با همکاری انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران و مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی و انقلاب اسلامی)
مدیر مسئول:
دکتر اکبر اشرفی
سردبیر:
دکتر اکبر اشرفی
دبیراجرایی:
حسین غلامرضا زاده
مدیرداخلی:
مجید استوار
ویراستار فارسی:
فرشید دانش پژوه
طراح و گرافیست:
رسول کریمی
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/dir
تلفن:
021-66428967
دورنگار:
021-66428967
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، خیابان فرصت شیرازی، پلاک 136، ساختمان ستادی شماره 2، دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/19
مدیر مسئول
دکتر اکبر اشرفی
دکتر اکبر اشرفی
استادیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Akbar Ashrafi
Assistant Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر اکبر اشرفی
دکتر اکبر اشرفی
استادیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Akbar Ashrafi
Assistant Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر علی احمد ناصح
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Ahmad Naseh
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quranic Sciences and Hadith
دکتر زاهد غفاری هشجین
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Zahed Ghaffari Hashjin
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Political Science
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor Saveh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
دکتر اکبر اشرفی
دکتر اکبر اشرفی
استادیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Akbar Ashrafi
Assistant Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Habibollah Abolhasan Shirazi
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
دکتر عبدالوهاب فراتی

Abduvahhab Forati

دکتر محمد توحیدفام
استاد تمام رشته علوم سیاسی،دانشکده علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: اندیشه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی و روش شناسی
Mohammad Tohidfam
Full Professor, Political Science
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: political thought and political sociology, methodology and
دکتر علی شیرخانی
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Shirkhani
Associate Professor واحد قم
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
ویراستار فارسی
فرشید دانش پژوه

دبیراجرایی
حسین غلامرضا زاده
حسین غلامرضا زاده

مدیرداخلی
مجید استوار

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۸