درباره نشریه
eISSN:
2980-8278
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مدیر مسئول:
دکتر سید حمزه حسینی
سردبیر:
دکتر سید حمزه حسینی
تلفن:
011-34343407
سایت اختصاصی:
cpr.mazums.ac.ir
نشانی:
ساری، میدان معلم، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/26
مدیر مسئول
دکتر سید حمزه حسینی
استاد روانپزشکی
psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Addiction Institute
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyed Hamze Hosseini
Professor, psychiatry
psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Addiction Institute
Specialist: Psychiatry
سردبیر
دکتر سید حمزه حسینی
استاد روانپزشکی
psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Addiction Institute
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyed Hamze Hosseini
Professor, psychiatry
psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Addiction Institute
Specialist: Psychiatry
اعضای تحریریه
دکتر حمید افشار
گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مرکز تحقیقات روان تنی (سایکوسوماتیک)
Hamid Afshar
Department of Psychiatry
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Psychosomatic Research Center
دکتر سید حمید شریف نیا
دانشیار پرستاری آمل
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Sharif Nia
Associate Professor, Nursing
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر رحمت الله مرزبند
دانشیار فلسفه دین ، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی ،
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان، فلسفه دین
Rahmatollah Marzband
Associate Professor, department of Islamic studies
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: religions and mysticism, philosophy of religion
دکتر فاطمه رنجبر کوچکسرایی

دکتر نرگس بیرقی
دکتر نرگس بیرقی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
Narges Beiraghi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychiatry
دکتر محمد عربی

Mohammad Arbabi

دکتر فرهاد فریدحسینی

Farhad Faridhoseini

دکتر منصور رنجبر
دکتر منصور رنجبر

دکتر سوسن موعودی

Sussan Moudi

دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر جمشید یزدانی چراتی
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Jamshid Yazdani Cherati
Associate Professor School of Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
مهدی نصر اصفهانی
استاد دانشکده پزشکی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانپزشکی و پزشکی روانتنی
Mehdi Nasr Esfahani
Professor, Psychiatry
Iran University of Medical Sciences
دکتر حمید افشار زنجانی

Hamid Afshar Zanjani

دکتر محمود موسی زاده
استادیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Mahmood Moosazadeh
Associate Professor Health Sciences Research Centre
Mazandaran University of Medical Sciences
دکتر سید شهاب بنی هاشم

Seyedshahab Banihashem

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴