درباره نشریه
eISSN:
2821-1111
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
مدیر مسئول:
دکتر محمدصدیق مرتضوی
سردبیر:
سیده لیلی محبی نوذر
مدیرداخلی:
الهه عباسی
ویراستار فارسی:
محمد درویشی
ویراستار فارسی:
شیوا آقاجری خزایی
نشانی:
بندرعباس، بلوار ساحلی خواجه عطا، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
تلفن همراه:
09177671643
تلفن:
076-33333329 ، داخلی: 231
سایت اختصاصی:
ewrj.areeo.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/16
مدیر مسئول
دکتر محمدصدیق مرتضوی
محقق و رییس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Mohammad Seddiq Mortazavi

سردبیر
سیده لیلی محبی نوذر

اعضای تحریریه
دکتر محمدصدیق مرتضوی
محقق و رییس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Mohammad Seddiq Mortazavi

دکتر نیما پورنگ
استاد بخش اکولوژی منابع آبی
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
رشته تخصصی: محیط زیست دریا
Nima Pourang
Professor, Department of Aquatic Ecology
Specialist: Aquatic Environmental Science
دکتر علی سالارپوری
استادیار پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
رشته تخصصی: شیلات
Ali Salarpouri
Assistant Professor, Marine Biology and Stock Assessment Department
Specialist: Fisheries
دکتر فرشته سراجی
مسئول بخش
Fereshteh Saraji

دکتر کیومرث روحانی قادیکلایی

Kiuomars Rohani Ghadikolaei

دکتر نرگس امراللهی بیوکی
دانشیار زیست شناسی دریا- علوم و فنون دریایی
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: زیست شناسی دریا
Narges Amrollahi Biuki
Associate Professor, Marine biology
University of Hormozgan
دکتر مرتضی یوسف زادی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
Morteza Yousefzadi
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Biology - Plant Physiology
دکتر اسدالله خورانی
دانشیار گروه جغرافیا
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی
Asadollah Khourani
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: natural geography
غلامعلی اکبرزاده

سیامک بهزادی

محمد درویشی

ویراستار فارسی
محمد درویشی

شیوا آقاجری خزایی
پژوهشگر پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
رشته تخصصی: شیلات
Shiva Aghajari Khazaei
Researcher, Ecology
Specialist: Macrobenthos
مدیرداخلی
الهه عباسی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۰