درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
انجمن گیاهان دارویی ایران
مدیر مسئول:
دکتر رضا اخوان
سردبیر:
دکتر سید داوود حاجی میررحیمی
سایت اختصاصی:
rap.areeo.ac.ir
تلفن:
021-44787212
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/17
مدیر مسئول
دکتر رضا اخوان
دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: بیومتری جنگل- زمین آمار- الگوهای مکانی
Reza Akhavan
Associate Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
Specialist: Forest Biometry - Geostatistics - Spatial Patterns
سردبیر
دکتر سید داوود حاجی میررحیمی

رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Seyyed Davood Haji Mir Rahimi

Specialist: Promotion and education of agriculture
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا کرباسی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ali Reza Karbasi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agricultural Economics
دکتر ولی الله مظفریان
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Vali allah Mozaffarian
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran
دکتر محمدرضا اردکانی
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زراعت ارگانیک
Mohammad Reza Ardakani
Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Organic Farming
دکتر مسعود نجف نجفی
دانشیار گروه صنایع غذایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
Masoud Najaf Najafi
Associate Professor, , Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO
Specialist: Food Technology
حسن علیپور

مریم اخباری

محمدعلی علیزاده
محمدعلی علیزاده