درباره نشریه
ISSN:
2645-775X
eISSN:
2588-669X
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر سامی سجادی فر
مدیر مسئول:
دکتر سامی سجادی فر
سردبیر:
دکتر زرین اسحاقی
دستیار سردبیر:
دکتر عبدالکریم زارع
ویراستار انگلیسی:
دکتر ارمیا آقایی
سایت اختصاصی:
www.ajnanomat.com
تلفن:
084-32226101
نشانی:
ایلام، چهارراه بهزیستی، بلوار خرم رودی، مجتمع نور، طبقه ششم، واحد 11 ، کدپستی: 6931448435
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/26
صاحب امتیاز
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
مدیر مسئول
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
سردبیر
دکتر زرین اسحاقی

دانشگاه پیام نور
Zarrin Eshaghi
Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Analytical Chemistry
دستیار سردبیر
دکتر عبدالکریم زارع
دکتر عبدالکریم زارع

Abdolkarim Zare

اعضای تحریریه
Walid Daoush

دکتر علی رمضانی
استاد
Ali Ramezani
Professor
دکتر علی ملکی

Ali Maleki

Li Cao
professor Chemical and Materials Engineering Department, Kettering Laboratories 521A, University of Dayton, United States.
Specialist: Condensed Matter Physics
دکتر قدسی محمدی زیارانی
استاد تمام شیمی آلی، گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: شیمی آلی
Ghodsi Mohammadi Ziarani
Full Professor, Organic chemistry, Organic chemistry department, Faculty of chemistry
University of Alzahra
Specialist: Organic Chemistry
دکتر قاسم رضانژاد بردجی
استاد
دانشگاه پیام نور
Ghasem Rezanejade Bardajee
professor Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
Mehmet Ozgur Seydibeyoglu

Igor F. Perepichka

Saravanan Rajendran
Saravanan Rajendran
Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, University of Tarapaca, Avda. General Velasquez
Specialist: Nanomaterials, Photocatalyst, Nanoporous
دکتر علیرضا حسنی نژاد

Alireza Hasaninejad
Department of Chemistry, Texas A&M University, College Station, United States
Specialist: Organic Chemistry
دکتر صادق رستم نیا
استاد تمام شیمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
Sadegh Rostamnia
Full Professor, Chemsitry
Iran University of Science and Technology
Fatih Sen

Hojat Veisi

Goutam Brahmachari

Ehmet Lütfi Yola

دکتر مرضیه محمدی

Marziyeh Mohammadi

دکتر افسانه صنعتی

Afsaneh L. Sanati

دکتر مرتضی احسانی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Morteza Ehsani
Professor Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Polymer engineering
دکتر امیر خجسته نژاد گلمکانی

Amir Khojastehnezhad Golmakani

دکتر هدی حمیدی

دانشگاه پیام نور
Hoda Hamidi
Department of Chemistry,
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
ویراستار انگلیسی
دکتر ارمیا آقایی

Ermia Aghaie
Department of Chemical and Materials Engineering, University of Alberta, Edmonton, Alberta, T6G 1H9, Canada.
Specialist: Materials Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۱