درباره نشریه
ISSN:
2717-0535
eISSN:
2676-6280
دوره انتشار:
ماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر سامی سجادی فر
مدیر مسئول:
دکتر سامی سجادی فر
سردبیر:
Vinod Kumar Gupta
دستیار سردبیر:
مریم پناهی
معاون سردبیر:
دکتر محمدعلی خلیل زاده
مدیر اجرایی:
دکتر سید سجاد سجادی خواه
ویراستار فارسی:
دکتر بهروز جمال وندی
ویراستار انگلیسی:
دکتر ارمیا آقایی
سایت اختصاصی:
www.echemcom.com
تلفن:
084-32226101
تلفن همراه:
09185932337
نشانی:
ایلام، چهارراه بهزیستی، بلوار خرم رودی، مجتمع نور، طبقه ششم، واحد 11 ، کدپستی: 6931448435
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/20
صاحب امتیاز
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
مدیر مسئول
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
سردبیر
Vinod Kumar Gupta
Professor University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa
Specialist: Chemistry, Environmental Engineering
دستیار سردبیر
مریم پناهی

معاون سردبیر
دکتر محمدعلی خلیل زاده

Mohammad A. Khalilzadeh

اعضای تحریریه
Rafael Luque
Professor
Specialist: Biomass/Waste Valorisation, Nanoscale Chemistry, Heterogeneous Catalysts
دکتر صادق رستم نیا
استاد تمام شیمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
Sadegh Rostamnia
Full Professor, Chemsitry
Iran University of Science and Technology
Lucian A. Lucia
Lucian A. Lucia

دکتر علی ملکی

Ali Maleki

دکتر قدسی محمدی زیارانی
استاد تمام شیمی آلی، گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: شیمی آلی
Ghodsi Mohammadi Ziarani
Full Professor, Organic chemistry, Organic chemistry department, Faculty of chemistry
University of Alzahra
Specialist: Organic Chemistry
Fatih Sen

Necip Atar
professor Department of Chemical Engineering Engineering Faculty, Pamukkale University, Denizli, Turkey.
Specialist: Chemical Engineering
Mehmet Lutfi Yola
Mehmet Lutfi Yola
Iskenderun Technical University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Department of Biomedical Engineering, Hatay, Turkey
Specialist: Materials science, Molecular imprinting technology
Mohammad Mansoob Khan

Gert Kruger

دکتر علی نیازی
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ali Niazi
Professor Faculty of Basic Sciences
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر امیر رزمجو
دکتر امیر رزمجو
دانشیار
Amir Razmjou
Associate Professor School of Chemical Engineering, The University of New South Wales (UNSW), Kensington, New South Wales 2052, Australia
Specialist: Lithium Extraction, Nanostructured materials, Membrane
دکتر رضا طیبی
استاد گروه شیمی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: فناوری نانو و بیوتکنولوژی، شیمی
Reza Tayebee
Professor Department of Chemistry
Hakim Sabzevari University
Specialist: Nanotechnology and Biotechnology
دکتر یاسر فکری مصطفی حسین

Yasser Fakri Mustafa Hussein

دکتر رضا غیاثی

Reza Ghiasi

Ramzi MAALEJ

M. Jamaluddin Ahmed

Siyamak Shahab

Saravanan Rajendran
Saravanan Rajendran
Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, University of Tarapaca, Avda. General Velasquez
Specialist: Nanomaterials, Photocatalyst, Nanoporous
دکتر حمید سعیدیان

Hamid Saeidian

دکتر غلامعباس چهاردولی
استاد گروه شیمی دارویی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Gholamabbas Chehardoli
Professor, Medicinal Chemistry
Hamedan University of Medical Sciences
بهروز ملکی

Behrooz Maleki

ویراستار فارسی
دکتر بهروز جمال وندی

Behroz Jamalvandi

ویراستار انگلیسی
دکتر ارمیا آقایی

Ermia Aghaie
Department of Chemical and Materials Engineering, University of Alberta, Edmonton, Alberta, T6G 1H9, Canada.
Specialist: Materials Engineering
مدیر اجرایی
دکتر سید سجاد سجادی خواه

Seyed Sajad Sajadikhah

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۸