درباره نشریه
ISSN:
2981-0124
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
مدیر مسئول:
دکتر روح الله شاکری زواردهی
سردبیر:
دکتر محمدجواد اسکندرلو
دبیر تحریریه:
دکتر محمدهادی منصوری
کارشناس:
علی محمدی مجد
سایت اختصاصی:
hadith.maaref.ac.ir
تلفن:
025-32110587
تلفن همراه:
09107550508
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/28
مدیر مسئول
دکتر روح الله شاکری زواردهی
استادیار پردیس فارابی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Roohollah Shakeri Zavvardehi
Assistant Professor Campus Farabi
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic Word
سردبیر
دکتر محمدجواد اسکندرلو
استاد تمام علوم قرآن و حدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث - قرآن و مستشرقان
Mohammadjavad Eskandarlo
Full Professor, Quranic and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quranic Sciences and Hadith, Quran and Orithalists
دبیر تحریریه
دکتر محمدهادی منصوری
دکتر محمدهادی منصوری

اعضای تحریریه
دکتر حسین ارجینی
دانشیار دانشکده مطالعات انقلاب اسلامی
دانشگاه معارف اسلامی
Hossean Arjini
Associate Professor, Faculty of Islamic Revolution Studies
Islamic Maaref University
دکتر محمدجواد اسکندرلو
استاد تمام علوم قرآن و حدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث - قرآن و مستشرقان
Mohammadjavad Eskandarlo
Full Professor, Quranic and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quranic Sciences and Hadith, Quran and Orithalists
ابوذر رجبی
استادیار گروه آموزشی مبانی نظری اسلام، دانشکده مطالعات اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه معارف اسلامی
Abuzar Rajabi
Assistant Professor, Department of Theoretical Foundations of Islam, Faculty of Islamic Studies
Islamic Maaref University
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
حجت الاسلام مهدی رستم نژاد
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mehdi Rostamnejad
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
دکتر احمد سعدی
دکتر احمد سعدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Saedisomeolia
Associate Professor epartment of Cellular and Molecular Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر محسن قاسم پور راوندی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohsen Ghasempoor Ravandi
Associate Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Kashan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدهادی منصوری
دکتر محمدهادی منصوری

دکتر علی عبدالحسین عبدالله المظفر

کارشناس
علی محمدی مجد
علی محمدی مجد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲