درباره نشریه
eISSN:
2980-9681
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر علیرضا محمدی آریا
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا محمدی آریا
سردبیر:
دکتر علیرضا محمدی آریا
سایت اختصاصی:
jndd.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/28
صاحب امتیاز
دکتر علیرضا محمدی آریا

Ali Reza Mohammadi Arya

مدیر مسئول
دکتر علیرضا محمدی آریا

Ali Reza Mohammadi Arya

سردبیر
دکتر علیرضا محمدی آریا

Ali Reza Mohammadi Arya

اعضای تحریریه
دکتر ناصر آقابابایی
استادیار گروه روانشناسی
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: روان شناسی
Naser Aghababaei
Assistant Professor, Department of Psychology
University of Quran and Hadith
Specialist: Psychology
دکتر سمیه انتظاری
استادیار روانشناسی گروه روانشناسی بالینی
موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Somaye Entezari
Assistant Professor, Department of Clinical Psychology
موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران
Specialist: Psychology
دکتر حمیدرضا حسن آبادی
دانشیار روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Hamidreza Hassanabadi
Associate Professor, Department of Educational Psychology
Kharazmi University
Specialist: Educational Psychology
دکتر عباسعلی حسین خانزاده
دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
Abbas Ali Hossein Khanzadeh
Associate Professor, Deparetment of psychology
University of Guilan
Specialist: Psychology and Education of children with Special Nedds
دکتر اکبر رضایی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی و علوم تربیتی
Akbar Rezaei
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Psychology and Educational Sciences
دکتر فیروزه سپهریان آذر
استاد گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: روانشناسی
Firouzeh Sepehrianazar
Professor, psychology
University of Urmia
Specialist: psychology
محمود شیرازی
محمود شیرازی

دکتر علی شیرافکن
دکتر علی شیرافکن

دکتر علی صاحبی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناس بالینی
Ali Sahebi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Clinical Psychologist
دکتر سیاوش طالع پسند
دکتر سیاوش طالع پسند

دکتر عزت الله قدم پور
استاد تمام رشته روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان
Ezatolah Ghadampour
Full Professor, dapartment of psychology
University of Lorestan
دکتر محمد عاشوری
دانشیار گروه روان شناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
Mohammad Ashori
Associate Professor, Department of Psychology and Education of People with Special Needs,
University of Isfahan
Specialist: Psychology and Education of Children with Special Needs
دکتر محمدسعید عبدخدایی
دانشیار گروه روانشناسی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Mohammad Saeid Abdekhodaei
Associate Professor, Psychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Educational Psychology
دکتر سید محمدرضا علوی زاده
استادیار عصب روانشناسی بالینی ورزشی
موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران
رشته تخصصی: روان‌شناسی
Seyed Mohammadreza Alavizadeh
Assistant Professor, Clinical Sport Neuropsychology
موسسه عصب روانشناسی بالینی ورزشی تهران
Specialist: Psychology
دکتر منصور علی مهدی
استادیار روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی ، روانشناسی سلامت ، روانشناسی
Mansoor Alimehdi
Assistant Professor, psychology
425016 Branch, Islamic Azad University
Specialist: Psychology , Clinical psychology , Health psychology
دکتر جلیل فتح آبادی

دانشگاه شهید بهشتی
Jalil Fath Abadi

Shahid Beheshti University
دکتر نورعلی فرخی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی، سنجش روانی
Noor Ali Farrokhi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر علیرضا محمدی آریا

Ali Reza Mohammadi Arya

دکتر وحید نجاتی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم اعصاب شناختی، علوم روانشناختی
Vahid Nejati
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Cognitive Neuroscience, Psychological Sciences
دکتر مصطفی نوکنی

دکتر شهرام واحدی
استاد روانشناسی تربیتی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Shahram Vahedi
Professor, education
University of Tabriz
Specialist: Educational Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۸