درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه قوه قضاییه
مدیر مسئول:
حسن بابایی
سردبیر:
دکتر سعید حبیبا
مدیر اجرایی:
مهدی سجادی کیا
کارشناس:
سید سعید هاشمی
تلفن:
021-22091253
تلفن همراه:
09120337532
سایت اختصاصی:
www.sabtjournal.ir
نشانی:
تهران، اتوبان شهید چمران، اتوبان یادگار امام، بعد از خروجی اوین درکه، پژوهشگاه قوه قضاییه، دفتر گروه حقوق ثبت پژوهشگاه قوه قضاییه ، کدپستی: 1983846514
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/31
مدیر مسئول
حسن بابایی

سردبیر
دکتر سعید حبیبا
استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری
Saeed Habiba
Professor, Private and Islamic Law Department
University of Tehran
Specialist: Intellectual Property Rights
اعضای تحریریه
دکتر همایون مافی
دانشیار
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: تجارت بین الملل
Homayoun Mafi
Associate Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
دکتر سید مرتضی قاسم زاده
استاد دانشکده علوم قضایی
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyed Morteza GhasemZadeh
Professor Faculty of Judicial Sciences
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law
عباس قاسمی حامد
استاد تمام حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
Abbas Ghasemi Hamed
Full Professor, law
Shahid Beheshti University
دکتر حمید ابهری

رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hamid Abhari
Professor of Private Law at University of Mazandaran
Specialist: civil law , civil proceduer
دکتر پژمان محمدی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Pejman Mohammadi
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Private law
دکتر سید مصطفی سعادت مصطفوی
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyd Mostafa Saadat Mostafavi
Associate Professor
Specialist: Private law
طیبه صاحب

دکتر علیرضا یزدانیان

دکتر علی اکبر فرح زادی
دانشیار گروه حقوق اسلامی
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق خصوصی
Ali Akbar Farahzadi
Associate Professor, Islamic Law
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Private Law
دکتر علی مشهدی
دانشیار حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق
دانشگاه قم
Ali Mashhadi
Associate Professor, law
University of Qom
Specialist: law
دکتر نسرین طباطبایی حصاری
استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق ثبت، حقوق اموال
Nasrin Tabatabai Hesari
Assistant Professor, Assistant Professor, Faculty of Law & Political Science , University of Tehran, Private Law
University of Tehran
Specialist: Private Law, Registration Law, Property Law
دکتر محمد وزین کریمیان
استادیار
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق عمومی، مدیریت
Mohammad Vazin Karimian
Assistant Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: public rights, Management
دکتر حسن محسنی
دانشیار حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق آیین های دادرسی
Hassan Mohseni
Associate Professor, Department of Private & Islamic Law
University of Tehran
Specialist: Procedural Law
مدیر اجرایی
مهدی سجادی کیا
دانشجو دکتری حقوق خصوصی و پژوهشگر قوه قضائیه
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، قراردادها، مسئولیت مدنی
Mahdi Sajadikia

Specialist: Private law, contracts, Civil liability
کارشناس
سید سعید هاشمی

Seyed Saeed Hashemi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱