درباره نشریه
eISSN:
2981-023X
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر ابراهیم طالبی
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم طالبی
جانشین مدیر مسئول:
احسان رحیمی
سردبیر:
دکتر ابراهیم طالبی
کارشناس:
مریم خسروی نژاد
سایت اختصاصی:
www.sfaresearchjournal.ir
نشانی:
شیراز، بلوار استقلال، کوچه 14 ، پلاک 31 ، ساختمان ایران، طبقه چهارم ، کدپستی: 7173657171
تلفن:
071-32345337
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/07
صاحب امتیاز
دکتر ابراهیم طالبی
استادیار گروه علوم دامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دام
Ebrahim Talebi
Assistant Professor, Department of Animal sciences
Darab Branch, Islamic Azad University
Specialist: Animal biotechnology
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم طالبی
استادیار گروه علوم دامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دام
Ebrahim Talebi
Assistant Professor, Department of Animal sciences
Darab Branch, Islamic Azad University
Specialist: Animal biotechnology
جانشین مدیر مسئول
احسان رحیمی

Ehsan Rahimi

سردبیر
دکتر ابراهیم طالبی
استادیار گروه علوم دامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دام
Ebrahim Talebi
Assistant Professor, Department of Animal sciences
Darab Branch, Islamic Azad University
Specialist: Animal biotechnology
اعضای تحریریه
دکتر ابراهیم روغنی حقیقی فرد
استاد تغذیه ی دام و طیور-دانشکده کشاورزی داتشگاه شیراز
دانشگاه شیراز -شیراز -ایران
رشته تخصصی: تغذیه ی دام و طیور
Ebrahim Rowghani Haghighi Fard
Professor, Animal nutrition ,Animal sciences,College of Agriculture
دانشگاه شیراز -شیراز -ایران
Specialist: Animal nutrition
دکتر ابراهیم طالبی
استادیار گروه علوم دامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دام
Ebrahim Talebi
Assistant Professor, Department of Animal sciences
Darab Branch, Islamic Azad University
Specialist: Animal biotechnology
دکتر مصطفی یوسف الهی

Mostafa Yousef-Elahi

دکتر حبیب الله جوهری

Habibollah Johari

دکتر شیدا اسماعیل زاده

Sheida Esmaielzadeh

دکتر حسن حقیقت نیا
استادیار گروه خاک و آب
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابغ طبیعی استان فارس
Hasan Haghighatnia
Assistant Professor, soil and water department
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابغ طبیعی استان فارس
دکتر سید کاظم بردبار

Seyed Kazem Bordbar

دکتر حسین کارگر جهرمی
دانش آموخته دکتری مرکز بیماری های مشترک انسان و دام
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
رشته تخصصی: بافت شناسی، فیزیولوژی
Hossein Kargar Jahromi
.Ph.D, Research center for non-Communicable Disease, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran
Jahrom University of Medical Sciences
Specialist: Histology - physiology
دکتر فرشید قاسمی کسمائی
استادیار گروه دامپزشکی، واحد صحنه، دانشگاه آزاد اسلامی، صحنه، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دامی، علوم دامی
Farshid Ghasemi Kasmaei
Assistant Professor, Department of Veterinary Science, Sahneh Branch, Islamic Azad University, Sahneh, Iran
Sahneh Branch, Islamic Azad University
Specialist: animal biotechnology, animal science
دکتر مرجان حقیقت جهرمی

Marjan Haghighat Jahromi

دکتر سعیده لونی

Saideh Loni

G Subramanya

H.B. Mahesha

Salim Bouchentouf

Linah Muhonja

Shiv Kumar

دکتر کیارش جمشیدی

Kiarash Jamshidi Goharrizi

کارشناس
مریم خسروی نژاد

Maryam Khosravi Nezhad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۶
تعداد مطالب دارای متن
۶