درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
علی خاکبان
مدیر مسئول:
علی خاکبان
جانشین مدیر مسئول:
محمدمهدی خاکبان
سردبیر:
محمدمهدی خاکبان
دبیر تحریریه:
محمدرضا خاکبان
مدیر هنری:
وحید دستمردی
ویراستار فارسی:
سعیده کامرانی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
عاطفه بیات
طراح و گرافیست:
گلناز اخوان
صندوق پستی:
1983817911
تلفن همراه:
09123931371
سایت اختصاصی:
docharkhehmag.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۷