درباره نشریه
ISSN:
2717-168X
eISSN:
2717-428X
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
احمدرضا ذوالفقاری داریانی
سردبیر:
عبدالحمید مینوچهر
مدیرداخلی:
محمدرضا عباسی
سایت اختصاصی:
nucte.sbu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هسته ای، فصلنامه فناوری و انرژی هسته ای
تلفن:
021-29904203
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/23
مدیر مسئول
احمدرضا ذوالفقاری داریانی

سردبیر
عبدالحمید مینوچهر

اعضای تحریریه
غلامرضا انصاری فر

دکتر احمد پیروزمند
استادیار گروه میکروبیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Ahmad Piroozmand
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
احمدرضا ذوالفقاری داریانی

سعید ستایشی
استاد تمام
رشته تخصصی: الکترونیک، پردازش اتوماتیک سیگنال و تصویر پزشکی، هوش مصنوعی، علوم شناختی و سیستمهای پیچیده
Saeed Setayeshi

دکتر محسن شایسته
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: فیزیک
Mohsen Shayesteh
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Physics
دکتر مصطفی صدیقی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mostafa Sadighi
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Persian Language and Literature
سید جابر صفدری

محمدباقر غفرانی

دکتر سید امیرحسین فقهی

دکتر حسین کاظمی نژاد
استاد
Hosein Kazeminejad
Professor
عبدالحمید مینوچهر

دکتر ناصر وثوقی

Naser Vosoughi

مدیرداخلی
محمدرضا عباسی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۰