درباره نشریه
eISSN:
2383-0344
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر فرشاد هاشمیان
سردبیر:
دکتر علی نیازی
ویراستار فارسی:
آتیسا یزدانی پور
ویراستار فارسی:
سپیده تن ره
کارشناس:
فاطمه عشوری
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jnanoanalysis
تلفن:
021-22615464
نشانی:
تهران، قلهک، خیابان یخچال، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی تهران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/25
مدیر مسئول
دکتر فرشاد هاشمیان

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: داروسازی بالینی
Farshad Hashemian
Pharmaceutical Sciences Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Pharmacy
سردبیر
دکتر علی نیازی
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Ali Niazi
Professor Faculty of Basic Sciences
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Analytical Chemistry
اعضای تحریریه
دکتر علی الماسی راد
علوم داروئی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی داروئی
Ali Almasi Rad
Medicinal Chemistry
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Medicinal Chemistry
سپیده اربابی بیدگلی
استاد سم شناسی داروشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم پزشکی
رشته تخصصی: سم شناسی داروشناسی
Sepideh Arbabi Bidgoli
Professor, Toxicology and Pharmacology
425016 Branch, Islamic Azad University
Specialist: Toxicology and Pharmacology
دکتر شادپور ملاک پور
دکتر شادپور ملاک پور

Shadpour Mallakpour

دکتر پرویز نوروزی
استاد دانشکده علوم، گروه شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی
Parviz Nowroozi
Professor College of Science
University of Tehran
Specialist: chemistry
دکتر سید مجتبی مصطفوی

Seyed Mojtaba Mostafavi

ملک حکمتی

Malak Hekmati

دکتر محمود میرزایی

Mahmoud Mirzaei

Timon Rabczuk
Professor
Specialist: Computational Mechanics, Computational Materials Design, Integrated Computational Materials Engineering
Michael Stone

Lin Cheng

Barbara Boneli

ویراستار فارسی
آتیسا یزدانی پور

Atisa Yazdanipour

سپیده تن ره

Sepideh Tanreh

کارشناس
فاطمه عشوری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۰