درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا خلخالی
سردبیر:
دکتر محمد حاج آقازاده
سایت اختصاصی:
hsm.umsu.ac.ir
تلفن:
044-31937235
نشانی:
ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دفتر مجله ، کدپستی: 5756115198
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/30
مدیر مسئول
دکتر حمیدرضا خلخالی
دکتر حمیدرضا خلخالی

سردبیر
دکتر محمد حاج آقازاده
استادیار گروه بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Mohammad Haj Agha Zadeh
Assistant Professor Department of Occupational Health
Urmia University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر صابر قلی زاده

Saber Gholizadeh

حمیدرضا فرخ اسلاملو
استاد پژوهشکده تحقیقات بالینی- مرکز تحقیقات بهداشت باروری- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: بهداشت مادر و کودک
Hamidreza Farrokh Eslamlou
Professor, Reproductive Health Research Center, Clinical Research Institute, Urmia
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Maternal and Child Health
دکتر جعفر نوروززاده

Jaffar Nouroozzadeh

دکتر عباس جعفری

Abbas Jafari

دکتر بهلول رحیمی
دانشیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Bohlol Rahimi
Associate Professor Faculty of Paramedicine
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
عادل قرآنی اعظم
عادل قرآنی اعظم

Adel Ghorani-Azam

دکتر مرتضی خفایی

Morteza Khafaie

دکتر فیروزه مصطفوی
استاد گروه آموزش بهداشت
دانشگاه اصفهان
Firoozeh Mostafavi
Professor Department of Health Education
University of Isfahan
Specialist: Health Education
دکتر حسن نیکوکار درویشانی
دکتر حسن نیکوکار درویشانی

Hassan Nikookar Darvishani

دکتر شایسته جهانفر
استادیار دانشکده علوم بهداشتی، دانشگاه میشیگان مرکزی، کوه پلازانت
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Shaiesteh Jahanfar
Assistant professor Central Michigan University, Mount Pleasant, MI, USA
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
Shamal Abdullah Al-Mufti

Dmitry Kyrov

دکتر بابک چودر اسکویی

رشته تخصصی: آمارشناس پزشکی
Babak Choodari Oskooei

Specialist: Medical Statistician
نادر فلاح

Nader Fallah
University of British Columbia, Vancouver, Canada
Specialist: Biostatistician
دکتر اکرم ابویی مهریزی

دکتر نوید دین پرست

Navid Dinparast Djadid

دکتر بهروز فتحی

Behrooz Fathi

Abbasali Raz

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۸