درباره نشریه
ISSN:
2717-0756
eISSN:
2980-9673
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر
مدیر مسئول:
سید حسن سلطانی
دبیر تحریریه:
دکتر بهنود برمایه ور
مدیرداخلی:
سوده نگین تاجی
ویراستار فارسی:
سوده نگین تاجی
ویراستار علمی:
دکتر مریم محمدی
سایت اختصاصی:
agm.journal.art.ac.ir
تلفن همراه:
09052789609
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، خیابان شهید سرهنگ سخایی، بعد از تقاطع 30 تیر، شماره 56
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/04
مدیر مسئول
سید حسن سلطانی
دانشیار گروه نقاشی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: سینما و هنرهای تصویری
Seyyed Hasan Soltani
Associate Professor Department of Painting
Tehran University of Art
Specialist: Cinema and Visual Arts
دبیر تحریریه
دکتر بهنود برمایه ور

Behnod Barmayehvar

اعضای تحریریه
دکتر مریم محمدی

دکتر مسعود ترابی آزاد
استاد تمام Marine Sciences
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رشته تخصصی: فیزیک دریا، آب و هواشناسی ماهواره ای
Masoud Torabi Azad
Full Professor, Marine Sciences
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Marine Physics
دکتر سید علی جوزی
دکتر سید علی جوزی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم محیط زیست
Seyyed Ali Jozi
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Environmental Science
دکتر سید بهشید حسینی
استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: معماری
Seyyed Behshid Hosseini
Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Architecture
دکتر مهدی خاک زند
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری منظر، معماری، معماری پایدار، طراحی محیط
Mehdi Khakzand
Associate Professor, School of Architecture and Environmental Design
Iran University of Science and Technology
Specialist: Landscape architecture, Architecture, Sustainable Architecture, Environmental Design
دکتر اسماعیل صالحی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و محلی
Esmail Salehi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Urban and local planning
منصوره طاهباز
دانشیار دانشکده معماری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Mansoureh Tahbaz
Associate Professor, Architecture
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر ریما فیاض
استاد گروه آموزشی معماری
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: معماری، معماری و انرژی
Rima Fayaz
Associate Professor Department of Architecture
Tehran University of Art
Specialist: Architecture, Architecture and Energy
دکتر اصغر محمدمرادی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
Asghar Mohammad Moradi
Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
دکتر احسان اثنی عشری
استادیار گروه آموزشی اندودانتیکس واحد دندانپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
ehsan Asnaashari
Assistant Professor Department of Endodontics.
Central Office, Islamic Azad University
دکتر سید رحمان اقبالی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری
Seyyed Rahman Eghbali
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Architecture
ویراستار فارسی
سوده نگین تاجی

ویراستار علمی
دکتر مریم محمدی

مدیرداخلی
سوده نگین تاجی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۰