درباره نشریه
ISSN:
2008-8035
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
مدیر مسئول:
دکتر فاضل فیضی
سردبیر:
دکتر ابراهیم متقی
مدیرداخلی:
دکتر صمد قائم پناه
ویراستار انگلیسی:
دکتر رحمت حاجی مینه
تلفن:
028-35270130 ، داخلی: 295
تلفن همراه:
09122862831
نشانی:
تاکستان، کیلومتر 5 جاده همدان، نرسیده به سه راهی شامی شاپ، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، دانشکده علوم انسانی ، کدپستی: 3481949479
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jpir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/12
مدیر مسئول
دکتر فاضل فیضی
استادیار علوم سیاسی
سردبیر
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
اعضای تحریریه
دکتر احمد آذین

دکتر محسن اسلامی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohsen Eslami
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: International Relations
عبدالرحمن حسنی فر
دانشیار تاریخ سیاسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، تاریخ
Abdurrahman Hasanifar
Associate Professor, political history
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: History, Political science
حسین کریمی فرد

سروش امیری
دانشیار علوم سیاسی، دانشکده شهید بهشتی
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: روابط بین الملل، امنیت بین الملل، آسیای میانه
Suroush Amiri
Associate Professor, Political Science, Shahid Beheshti Faculty
Amin Police University
Specialist: International relations, international security, Central Asia
دکتر مهدی علیخانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mahdi Ali Khani
Assistant Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Relations
دکتر مسعود مطلبی
سردبیر فصلنامه مطالعات سیاسی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Masoud Motallebi

Specialist: Political science, international relations, political sociology
دکتر سید محمد موسوی
دکتر سید محمد موسوی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
Seyyed Mohammad Moosavi
Associate Professor
Payame Noor University
دکتر علیرضا رضایی

ویراستار انگلیسی
دکتر رحمت حاجی مینه
استادیار
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Rahmat Haji mineh
Assistant Professor
Specialist: International Relations
مدیرداخلی
دکتر صمد قائم پناه

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۱۳