درباره نشریه
eISSN:
2981-0809
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مدیر مسئول:
امیرحسین قدرتی
سردبیر:
دکتر مجتبی قربانی
مدیر اجرایی:
مجید آرزومند
مدیرداخلی:
راضیه علی دهی راوندی
سایت اختصاصی:
jdma.sru.ac.ir
تلفن:
021-22970005
نشانی:
تهران، لویزان، خیابان .شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، کدپستی: 1678815811
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/16
مدیر مسئول
امیرحسین قدرتی

سردبیر
دکتر مجتبی قربانی
استاد ریاضی، ریاضی، علوم پایه
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Modjtaba Ghorbani
Professor, Mathematics
Shahid Rajaee Teacher Training University
اعضای تحریریه
Ivan Gutman
Faculty of Science, University of Kragujevac, Serbia
Specialist: Chemical Graph Theory, Quantum Chemistry
Matthias Dehmer
University of Applied Sciences Upper Austria, Campus Steyr, Wehrgrabengasse
Specialist: Data Science, Data Analysis, Big Data, Cybersecurity, Disastermanagment, Complex Networks, Risk Analysis, Information Systems, Data Mining, Machine Learning, Information Theory, Bioinformatics, Visual Analytics, and Computational Statistics
Yilun Shang

Aleksandar Ilic

Tomislav Doslic
professor University of zagreb, Croatia
Specialist: Fullerene Chemistry
Dragan Stevanović

دکتر سید محمود شیخ الاسلامی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: ریاضی محض
Seyed Mahmoud Sheikholeslami

Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Pure Mathematics
Ismail Naci Cangul

Ottorino Ori
Actinum Chemical Research, Italy
Specialist: Nanoscience
Shariefuddin Pirzada

دکتر سعید علیخانی
استاد ریاضی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: ساختارهای نانو، شیمی ریاضی، چندجمله ای، نظریه گراف، ترکیبیات
Saeid Alikhani
Professor, Department of Mathematics, Yazd University
University of Yazd
Specialist: Graph theory, Combinatorics, Polynomials, Mathematical Chemistry, Nano-structures
دکتر غلامحسین فتح تبار

Gholam Hossein Fath-Tabar

حمیدرضا میمانی

Hamidreza Maimani

Alain Bretto
Universite de Caen, France
Specialist: Computer Science
Enide Andrade

Tomas Vetrik

محسن قاسمی

Mohsen Ghasemi

Bo Zhou
South China Normal University, P R China
Specialist: Graph Theory, Algebraic Graph Theory
Herish O. Abdullah

مدیر اجرایی
مجید آرزومند

مدیرداخلی
راضیه علی دهی راوندی

Razie Alidehi Ravandi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴