درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی
مدیر مسئول:
دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی
سردبیر:
دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی
ویراستار فارسی:
میلاد تیموری
ویراستار فارسی:
مهدی حسنی
صفحه آرا:
دکتر مرضیه حسینی
سایت اختصاصی:
www.azerturkhistory.ir
تلفن همراه:
09144469810
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/09
صاحب امتیاز
دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی
استادیار واحد اهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Towhid Malekzade
Assistant Professor Ahar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geophysics
مدیر مسئول
دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی
استادیار واحد اهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Towhid Malekzade
Assistant Professor Ahar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geophysics
سردبیر
دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی
استادیار واحد اهر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ژئوفیزیک
Towhid Malekzade
Assistant Professor Ahar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geophysics
اعضای تحریریه
دکتر عباسعلی احمداوغلو

دکتر لطفعلی برقی

دکتر شهرام پناهی

دکتر سیامک حسنعلی زاده

دکتر داوود کوهی
استادیار واحد مراغه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Davud Kuhi
Assistant Professor Maragheh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: TESOL
دکتر آراز محمد سارلی

دکتر علیرضا مقدم

دکتر رضا أقایاری زاهد

Reza Aghayari Zahed

علی ابوالقاسمی

دکتر اختیار بخشی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ikhtiyar Bakhshi
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature
دانشگاه فرهنگیان
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
میلاد تیموری

مهدی حسنی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۸
تعداد مطالب دارای متن
۸