درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه اراک
مدیر مسئول:
علی خدیوی
سردبیر:
حمیدرضا روستا
سایت اختصاصی:
gppj.araku.ac.ir
تلفن همراه:
09117378231
نشانی:
اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، پردیس دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه چهارم، معاونت پژوهش و فناوری ، کدپستی: 3848177584
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/26
مدیر مسئول
علی خدیوی

Ali Khadivi

سردبیر
حمیدرضا روستا
استاد
رشته تخصصی: علوم باغیانی-تغذیه گیاه
Hamid Reza Roosta
Professor
اعضای تحریریه
دکتر ساسان علی نیایی فرد
استادیار دانشکده ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاه باغبانی
Sasan Aliniaeefard
Assistant Professor College of Aburaihan
University of Tehran
Specialist: Physiology and Biotechnology of Horticultural Plant
مجید اسماعیلی زاده

Majid Esmaeilizadeh

دکتر سعید عشقی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Saeed Eshghi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences
دکتر سید جلال طباطبایی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Syeid Jalal Tabatabaei
Professor
University of Tabriz
Specialist: Horticultural Science
دکتر مجید عزیزی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد صنایع چوب و کاغذ
Majid Azizi
Professor Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and economy of wood and paper industries
احمدرضا عباسی فر

Ahmadreza Abbasifar

دکتر عبدالحسین رضایی نژاد
استاد تمام دانشکده کشاورزی
دانشگاه لرستان
Abdolhossein Rezaei Nejad
Full Professor, faculty of Agriculture
University of Lorestan
محمود کوشش صبا

Mahmoud Koushesh Saba

حسین صالحی ارجمند

Hossein Salehi Arjmand

مهدی بیکدلو

Mehdi Bikdeloo

Acram Taji
Queensland University of Technology, Brisbane, QLD, Australia
Specialist: Flower Tissue Culturist and Biotechnologist
Tao Li

Specialist: Greenhouse Horticulture
Dimitrios Fanourakis

Oksana V Lastochkina

Hicham Fatnassi

Andreas Savvides

Robert Cyrus Ongom Okello

Viktorija Vaštakaitė-Kairienė