درباره نشریه
eISSN:
2981-1139
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مدیر مسئول:
دکتر حسن سلطانی
سردبیر:
دکتر سید حسین ابطحی
مدیرداخلی:
دکتر امیر کاظمی
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jdsrm
نشانی:
شیراز، کیلومتر 3 شهر جدید صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ساختمان شهید قاسم سلیمانی
تلفن:
071-36191368
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/29
مدیر مسئول
دکتر حسن سلطانی
استادیار گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، حسابداری
Hassan Soltani
Assistant Professor, Department of Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
Shiraz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Management, Accounting, Administration(Govermental) Management
سردبیر
دکتر سید حسین ابطحی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت توسعه منابع انسانی، مهندسی مدیریت
Seyyed Hosein Abtahi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Manage HR Development, Management Engineering
اعضای تحریریه
دکتر عباس عباسی
مدیر منابع آب بوکان
رشته تخصصی: مهندسی منابع آب، هیدرولوژی، آب زیرزمینی، خشکسالی
Abbas Abbasi

دکتر علی محمدی

ابوالقاسم ابراهیمی
دانشیار دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Abolghasem Ebrahimi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Business Administration
دکتر مهدی خیراندیش
دانشیار
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: مدیریت
Mehdi Kheir Andish
Associate Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Management
دکتر پیام شجاعی

Payam Shojaei

دکتر عباس عباسی

دکتر سراج الدین محبی
دکتر سراج الدین محبی

دکتر نظام الدین فقیه
استاد دانشکده اقتصاد؛ مدیریت و علوم اجتماعی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مدیریت مهندسی
Nezameddin Faghih
Professor Faculty of Economics, Management, and Social Sciences
University of Shirazu
Specialist: Signal Processing, Signal Analysis, Systems Dynamics
مدیرداخلی
دکتر امیر کاظمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۲