درباره نشریه
ISSN:
2008-9414
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
مدیر مسئول:
دکتر جواد خلعتبری
سردبیر:
دکتر علی دلاور
مدیرداخلی:
دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/psyedu
نشانی:
تنکابن، کیلومتر 3 جاده چالوس، مجتمع بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان مرکزی، طبقه دو، دفتر نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/21
مدیر مسئول
دکتر جواد خلعتبری
دانشیار واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
javad khalatbari
Associate Professor Tonekabon unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر علی دلاور
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان سنجی، روش های تحقیق و آمار
Ali Delavar
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychometrics, Research methods and statistics
اعضای تحریریه
دکتر جهانشیر توکلی زاده
استاد تمام روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
رشته تخصصی: روانشناسی، پزشکی روان تنی و روان درمانی
Jahanshir Tavakolizadeh
Full Professor, Clinical psychology, Psychiatry department, Medicine school
Gonabad University of Medical Sciences
Specialist: Psychology, Psychosomatic Medicine and Psychotherapy
دکتر عباسعلی حسین خانزاده
دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
Abbas Ali Hossein Khanzadeh
Associate Professor, Deparetment of psychology
University of Guilan
Specialist: Psychology and Education of children with Special Nedds
دکتر جواد خلعتبری
دانشیار واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
javad khalatbari
Associate Professor Tonekabon unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
دکتر اکبر رضایی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی و علوم تربیتی
Akbar Rezaei
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Psychology and Educational Sciences
دکتر اسماعیل سعدی پور
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Esmaeil Sadipour
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر جلیل فتح آبادی

دانشگاه شهید بهشتی
Jalil Fath Abadi

Shahid Beheshti University
دکتر عزت الله قدم پور
استاد تمام رشته روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان
Ezatolah Ghadampour
Full Professor, dapartment of psychology
University of Lorestan
شهره قربان شیرودی

بهمن اکبری

دکتر علی محمد رضایی
استادیار
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: روانشناسی
Ali Mohammad Rezaee
Assistant Professor
Semnan University
Specialist: Psychology
مدیرداخلی
دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Behrang Esmaeili Sahd
Assistant Professor
Specialist: Education Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۸