درباره نشریه
ISSN:
2783-3623
eISSN:
2783-1272
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر سامی سجادی فر
مدیر مسئول:
دکتر سامی سجادی فر
سردبیر:
دکتر علیرضا بدیعی
جانشین سردبیر:
دکتر قدسی محمدی زیارانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر بهروز جمال وندی
سایت اختصاصی:
jaoc.samipubco.com
تلفن:
084-32226101
نشانی:
ایلام، چهارراه بهزیستی، بلوار خرم رودی، مجتمع نور، طبقه ششم، واحد 11 ، کدپستی: 6931448435
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/30
صاحب امتیاز
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
مدیر مسئول
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
سردبیر
دکتر علیرضا بدیعی
استاد تمام شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: nanochemistry، inorganic chemistry
Alireza Badiei
Full Professor, Chemistry
University of Tehran
جانشین سردبیر
دکتر قدسی محمدی زیارانی
استاد تمام شیمی آلی، گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: شیمی آلی
Ghodsi Mohammadi Ziarani
Full Professor, Organic chemistry, Organic chemistry department, Faculty of chemistry
University of Alzahra
Specialist: Organic Chemistry
اعضای تحریریه
Fatih Sen

Mehmet Lutfi Yola
Mehmet Lutfi Yola
Iskenderun Technical University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Department of Biomedical Engineering, Hatay, Turkey
Specialist: Materials science, Molecular imprinting technology
علی ملکی
علی ملکی

Ali Maleki

Mohammad Mansoob Khan

بهروز ملکی

Behrooz Maleki

دکتر امیر رزمجو
دکتر امیر رزمجو
دانشیار
Amir Razmjou
Associate Professor School of Chemical Engineering, The University of New South Wales (UNSW), Kensington, New South Wales 2052, Australia
Specialist: Lithium Extraction, Nanostructured materials, Membrane
زینت السادات حسینی

Zinatossadat Hossaini

دکتر رضا طیبی
استاد گروه شیمی
دانشگاه حکیم سبزواری
رشته تخصصی: فناوری نانو و بیوتکنولوژی، شیمی
Reza Tayebee
Professor Department of Chemistry
Hakim Sabzevari University
Specialist: Nanotechnology and Biotechnology
Vijaykumar S. More

دکتر رضا غیاثی

Reza Ghiasi

Ramzi MAALEJ

Siyamak Shahab

Saravanan Rajendran
Saravanan Rajendran
Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, University of Tarapaca, Avda. General Velasquez
Specialist: Nanomaterials, Photocatalyst, Nanoporous
دکتر حمید سعیدیان
دکتر حمید سعیدیان

Hamid Saeidian

دکتر احسان کیانفر

Ehsan Kianfar

دکتر مجید درودی

Majid Darroudi

دکتر سید محمد وحدت

Seyed Mohammad Vahdat

Ceren Karaman

مریم عنافچه

ویراستار انگلیسی
دکتر بهروز جمال وندی

Behroz Jamalvandi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۴