درباره نشریه
eISSN:
2981-0841
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اراک
مدیر مسئول:
فاطمه دست رنج
سردبیر:
دکتر محمدجواد نوروزی
جانشین سردبیر:
دکتر حمید امامی فر
سایت اختصاصی:
rtmr.araku.ac.ir
تلفن:
086-32624120
نشانی:
اراک، دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی، دفتر نشریه معارف دینی در آینه پژوهش
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/08
مدیر مسئول
فاطمه دست رنج

سردبیر
دکتر محمدجواد نوروزی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Javad Nowroozi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Political Science
جانشین سردبیر
دکتر حمید امامی فر
استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اراک
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، علوم انسانی، تفسیر، داروینیسم، معاد
Hamid Emamifar
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Humanities, Arak University
University of Arak
اعضای تحریریه
دکتر مصطفی ملکوتیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Malakootian
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر محمدجواد فلاح
استادیار
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: اخلاق اسلامی
Mohammad Javad Fallah
Assistant Professor
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic ethics
دکتر محمود قیوم زاده
استاد واحد ساوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق
Mahmuod Ghaumzadeh
Professor Saveh unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and principles of law
دکتر حسین حبیبی تبار
استادیار دانشکده الهیات
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، حکمت اسلامی
Hossein Habibi Tabar
Assistant Professor
University of Qom
Specialist: Islamic Wisdom
دکتر علی حسن بیگی

دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فیزیک پلاسما
دکتر عبدالله متولی
دانشیار
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تاریخ
Abdollah Motevaly
Associate Professor
University of Arak
Specialist: History
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴