درباره نشریه
ISSN:
2783-3747
eISSN:
2717-4050
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر سامی سجادی فر
مدیر مسئول:
دکتر سامی سجادی فر
سردبیر:
دکتر سامی سجادی فر
ویراستار فارسی:
دکتر بهروز جمال وندی
سایت اختصاصی:
www.jeires.com
تلفن همراه:
09183432337
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/08
صاحب امتیاز
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
مدیر مسئول
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
سردبیر
دکتر سامی سجادی فر
دانشیار گروه شیمی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: شیمی آلی
Sami Sajjadifar
Associate Professor, Department of Chemistry
Payame Noor University
Specialist: Organic Chemistry
اعضای تحریریه
Mohamed Mohamed Rashad
professor Central Metallurgical Research and Development Institute (CMRDI)
Specialist: Materials Science and Engineering
دکتر امیر رزمجو
دکتر امیر رزمجو
دانشیار
Amir Razmjou
Associate Professor School of Chemical Engineering, The University of New South Wales (UNSW), Kensington, New South Wales 2052, Australia
Specialist: Lithium Extraction, Nanostructured materials, Membrane
Saravanan Rajendran
Saravanan Rajendran
Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, University of Tarapaca, Avda. General Velasquez
Specialist: Nanomaterials, Photocatalyst, Nanoporous
Ramzi MAALEJ

دکتر محمدعلی خلیل زاده

Mohammad A. Khalilzadeh

Hitendra M. Patel

حمید بیضایی

Hamid Beyzaei

ویراستار فارسی
دکتر بهروز جمال وندی

Behroz Jamalvandi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۸۶