درباره نشریه
eISSN:
2783-4921
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
مدیر مسئول:
دکتر کامران کردی
سردبیر:
دکتر فاطمه آذرکیش
سایت اختصاصی:
sjiums.irshums.ac.ir
نشانی:
ایرانشهر، خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی 46
تلفن:
054-37213891
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/27
مدیر مسئول
دکتر کامران کردی
دکتر کامران کردی

Kamran Kordi

سردبیر
دکتر فاطمه آذرکیش

اعضای تحریریه
فاطمه یاری

Fatemeh Yari

دکتر کریم حاتم نهاوندی

رشته تخصصی: Parasitology
Kareem Hatam Nahavandi

Specialist: Medical Parasitology
عبدالکریم موذنی رودی

دکتر سیما محمدخان کرمانشاهی
دانشیار پرستاری،پرستاری،دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پرستاری
Sima Mohammad Khan Kermanshahi
Associate Professor, nursing,nursing, medical faculty
Tarbiat Modares University
Specialist: Nursing
دکتر کوروش زارع
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: پرستاری
Kourosh Zarea
Assistant Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
بهزاد فروتن

Behzad Foroutan

فرزانه فرجی شهریور

Farzaneh Faraji Shahrivar

دکتر زینب حمزه گردشی
دکتر زینب حمزه گردشی

دکتر رکسانا جان قربان
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Roksana Janghorban
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
سویل حکیمی

Sevil Hakimi

مهشید بوکایی

Mahshid Bokaie

دکتر راضیه لطفی

دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: متخصص بهداشت باروری
Razieh Lotfi

Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health Specialist
Latha Venkatesan

دکتر علیرضا انصاری مقدم
دکتر علیرضا انصاری مقدم
استاد مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Reza Ansari Moghaddam
Professor Health Promotion Research Center
Zahedan University of Medical Sciences
حسین کریمی مونقی
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی و گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش پزشکی، پرستاری
Hossein Karimi Moonaghi
Professor, 1- Nursing and Midwifery Care Research Center, 2- Department of Medical Education
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Education, Nursing
دکتر علی نویدیان
عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Navidian
Faculty member
Zahedan University of Medical Sciences
زهرا متقی

Zahra Motaghi

لیلا امیری فراهانی

عزیزالله اربابی سرجو

Azizollah Arbabisarjou

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۲