درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه قم
مدیر مسئول:
دکتر سید حسن شبیری زنجانی
سردبیر:
دکتر علیرضا دبیرنیا
سایت اختصاصی:
cpl.qom.ac.ir
تلفن:
025-32103627
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/30
مدیر مسئول
دکتر سید حسن شبیری زنجانی
دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری
Hassan Shobeiri Zanjan
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Intellectual Property Rights
سردبیر
دکتر علیرضا دبیرنیا

رشته تخصصی: حقوق بشر، حقوق اداری، حقوق اساسی
Alireza Dabirnia

اعضای تحریریه
دکتر روح الله اکرمی
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Ruhollah Akrami
Associate Professor, Department Criminal Law and Criminology, Qom University
University of Qom
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر علیرضا دبیرنیا

رشته تخصصی: حقوق بشر، حقوق اداری، حقوق اساسی
Alireza Dabirnia

دکتر عباس زراعت
استاد
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abbas Zeraat
Professor
University of Kashan
Specialist: Criminal Law and Criminology, Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر ابراهیم عبدی پور
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ibrahim Abdipour
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Private law
دکتر علی مشهدی
دانشیار حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق
دانشگاه قم
Ali Mashhadi
Associate Professor, law
University of Qom
Specialist: law
Kamal Halili Hassan

Nabeel Mahdi Althabhawi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲