درباره نشریه
eISSN:
2980-8553
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن گیاهان دارویی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا اردکانی
سردبیر:
دکتر غلامحسین ریاضی
مدیر اجرایی:
زهره قندهاری علویجه
ویراستار انگلیسی:
دکتر اباذر رجبی
سایت اختصاصی:
jofmp.areeo.ac.ir
تلفن:
021-44787212
نشانی:
تهران، حکیمیه، خیابان بهشت، خیابان دانش 2، پلاک 25
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/13
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا اردکانی
استاد واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زراعت ارگانیک
Mohammad Reza Ardakani
Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Organic Farming
سردبیر
دکتر غلامحسین ریاضی
استاد مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوارگانیک
Gholamhossein Riazi
Professor Biophysical and Biochemical Research Center
University of Tehran
Specialist: Bio organic
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی درزی
دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
رشته تخصصی: زراعت گیاهان دارویی در سیستم های کشاورزی پایدار و ارگانیک
Mohammad Taghi Darzi
Associate Professor, Department of agronomy, Faculty of agriculture
Roudehen Branch, Islamic Azad University
Specialist: medicinal plants agronomy in sustainable and organic agricultural systems
دکتر محسن موحدی دهنوی
استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
دانشگاه یاسوج
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mohsen Movahhedi Dehnavi
Professor, Crop physiology, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture
University of Yasuj
Specialist: Plant Physiology
دکتر سینا فلاح
استاد گروه زراعت
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Sina Fallah
Professor, Agronomy Department
Shahrekord University
Specialist: Crop Ecology
دکتر محمدرضا حاج سید هادی

Mohammad Reza Haj Seyed Hadi

دکتر معظم حسن پور
استاد
دانشگاه گیلان
Moazzam Hassan Pour
Professor
University of Guilan
Specialist: Horticulture, Ornamental Plants, Postharvest Physiology
دکتر وحیده ناظری
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی و سیستماتیک گیاهان دارویی
Vahideh Nazeri
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Medicinal plant physiology and systematics
دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی

Abdollah Ghasemi Pirbalouti

دکتر جمشید رزمجو
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
Jamshid Razmjoo
Professor Faculty of Agriculture
Isfahan University of Technology
فرهاد رجالی
استادیار بخش تحقیقات بیولوژی خاک
موسسه تحقیقات خاک و آب
رشته تخصصی: میکروبیولوژی خاک
Farhad Rejali
Assistant Professor, soil biology department
Specialist: soil microbiologist
دکتر همت الله پیردشتی
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hemmatolahh Pirdashti
Associate Professor Department of Agronomy and Plant Breeding,
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Plant Physiology
دکتر محمدرضا حسندخت
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوزی و اصلاح سبزی ها
Mohammad Reza Hasandokht
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Physiology& Breeding of Vegtable Crops
ESRA UÇAR SÖZMEN

EBRU YABAŞ

ویراستار انگلیسی
دکتر اباذر رجبی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
رشته تخصصی: اصلاح نباتات و زراعت، ژنتیک
Abazar Rajabi
Associate Professor of Sugar Beet Seed Breeding Research Institute
Specialist: Plant Breeding and Agriculture, Genetics
مدیر اجرایی
زهره قندهاری علویجه

Zohreh Ghandehari Alavijeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۰