درباره نشریه
eISSN:
3041-8941
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول:
حسن سجادی پور
سردبیر:
دکتر محمدجواد هراتی
ویراستار فارسی:
الهه وحیدی
سایت اختصاصی:
qss.basu.ac.ir
نشانی:
همدان، دانشکاه بوعلی سینا. سازمان مرکزی. دفتر نشریات
تلفن:
081-31401454
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/27
مدیر مسئول
حسن سجادی پور
استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
دانشگاه بوعلی سینا
سردبیر
دکتر محمدجواد هراتی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
Mohammad Javad Harati
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
اعضای تحریریه
دکتر مرتضی قائمی
استاد زبان و ادبیات عربی. دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا
Morteza Ghaemi
Professor, arabic litrature
Bu-Ali Sina University
دکتر محمدجواد هراتی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
Mohammad Javad Harati
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
دکتر نیکزاد عیسی زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nikzad Eisazadeh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حبیب الله حلیمی جلودار
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه مازندران
Habibollah Halimi
Assistant Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Mazandaran
دکتر حسن رحیمی روشن
دانشیار گروه علوم سیاسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hasan Rahimi Roushan
Assistant Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: political science
دکتر علی حسن نیا
استادیار الهیات و معارف اسلامی - گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، خاورشناسان
Ali Hasannia
Assistant Professor, Qur'an and Hadith Sciences
Shahed University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حمید باقری
استادیار
دانشگاه تهران
Hamid Bagheri
Assistant Professor
University of Tehran
ویراستار فارسی
الهه وحیدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸